Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 71: Mwari Anopikira Paradhiso

Nhau 71: Mwari Anopikira Paradhiso

Uyu mufananidzo weparadhiso yakadai seingave Mwari akaratidza muprofita wake Isaya. lsaya akararama chinguvana pashure pokufa kwaJona.

Vanhu Vari muParadhiso

Paradhiso inoreva "bindu" kana "munhanga." Unokuyeuchidza nezvechimwe chinhu chatatoona mubhuku rino here? Unenge zvikuru bindu rakaisvonaka rakaitirwa Adhama naEvha naJehovha Mwari, haudaro here? Asika pasi rose richava paradhiso here?

Jehovha akaudza muprofita wake Isaya kunyora nezveparadhiso itsva inouya yavanhu vaMwari. Akati:'Mapere namakwai zvichagara murugare pamwe chete. Mhuru navana veshumba zvichadya pamwe chete, uye twana twuchazvifudza. Kunyange mucheche haazokuvadzwi kana akatambira pedyo nenyoka inouturu.'

'Hakungatongoitiki,' vazhinji vangadaro. 'Pasi pano panguve pane chinetso, uye chichagarovapo!' Asika funga nezvakwo: Mwari akapa Adhama naEvha rudzii rwomusha?

Mwari akaisa Adhama naEvha muparadhiso. Vakarashikirwa nomusha wavo wakaisvonaka, vakakwegura ndokufa nemhaka bedzi yokuti havana kuterera Mwari. Mwari anopikira kuti achapa vanhu vanomuda zvinhu zvimene zvakarashwa naAdhama naEvha.

Muparadhisotsva inouya hapana chinhu chichakuvadza kana kuti kuparadza. Muchava norugare rwakakwana. Vanhu vose vachava vakagwinya navanofara. Kuchava kwakafanana nokwaida Mwari kuti kuve pakuvamba. Asi tichadzidza pashure kuti Mwari achaita sei ikoku.

Isaya 11:6-9; Zvakazarurwa 21:3, 4.Mibvunzo

 • Isaya aiva ani, akararama rini, uye Jehovha akamuratidzei?
 • Shoko rokuti “paradhiso” rinorevei, uye rinokuyeuchidza nezvei?
 • Jehovha akaudza Isaya kunyora nezvei pamusoro peParadhiso itsva?
 • Nei Adhamu naEvha vakarasikirwa nomusha wavo wakanaka?
 • Jehovha anovimbisei vaya vanomuda?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Isaya 11:6-9.

  Shoko raMwari rinoratidza sei rugare ruchavapo pamhuka nevanhu munyika itsva? (Pis. 148:10, 13; Isa. 65:25; Ezek. 34:25)

  Pane zvokunamata, kuzadzika kupi kwemashoko aIsaya kuri kuitika pakati pevanhu vaJehovha nhasi? (VaR. 12:2; VaEf. 4:23, 24)

  Ndiani anokodzerwa nembiri nokuda kwokushanduka kwounhu hwavanhu iye zvino uye munyika itsva? (Isa. 48:17, 18; VaG. 5:22, 23; VaF. 4:7)

 • Verenga Zvakazarurwa 21:3, 4.

  Magwaro anoratidza sei kuti kugara kwaMwari nevanhu kunoreva kuti iye aripo nenzira yokufananidzira, kwete kuvapo somunhu wenyama pasi pano? (Revh. 26:11, 12; 2 Mak. 6:18; Isa. 66:1; Zvak. 21:2, 3, 22-24)

  Rudzii rwemisodzi nemarwadzo zvichabviswa? (Ruka 8:49-52; VaR. 8:21, 22; Zvak. 21:4)