Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 66: Jezebheri—Mambokadzi Akaipa

Nhau 66: Jezebheri—Mambokadzi Akaipa

Mambo Jerobhoami afa, mambo mumwe nomumwe anobata ushe umambo hwendudzi 10 hwokumusoro hwaIsraeri akaipa. Mambo Ahabhi akaipisisa. Unoziva kuti nei here? Chimwe chikonzero chikuru mudzimai wake, Mambokadzi akaipa Jezebheri.

Jezebheri haaziri mukadzi wechiIsraeri. Mwanasikana wamambo weSidhoni. Anonamata mwari wenhema bhaari, uye anoitawo kuti Ahabhi navaIsraeri vazhinji vanamate Bhaari. Jezebheri anovenga Jehovha uye anouraya vaprofita vake vazhinji. Vamwe vanotofanira kuvanda mumapako kuti vasaurawe. Kana Jezebheri achida chimwe chinhu, angatouraya munhu kuti achiwane.

Rimwe zuva Mambo Ahabhi akasuruvara kwazvo. Nokudaro Jezebheri anomubvunza kuti: ‘Makasuruvareiko nhasi?’

Ahabhi anoti: ‘Nokuda kwezvakataurwa kwandiri naNabhoti.’ ‘Ndaida kutenga munda wake wemizambiringa. Asi akandiudza kuti handingautengi.’

‘Musaore mwoyo,’ anodaro Jezebheri. ‘Ndichakutorerai iwo.”

Nokudaro Jezebheri anonyora tsamba dzinoenda kuna vamwe varume vakuru vomuguta uko uyu murume Nabhoti anogara. ‘Torai varume vakaisvoipa vandotaura kuti Nabhoti atuka Mwari namambo,’ anovaudza kudaro. ‘Ipapo budisai Nabhoti kunze kweguta ndokumutaka namabwe afe.’

Nokukurumidza apo Jezebheri anonzwa kuti Nabhoti afa, anoti kuna Ahabhi: ‘Zvino endai mundotora munda wemizambiringa.’ Unobvumira here kuti Jezebheri anofanira kurangirwa kuita chinhu chakaipa kudaro?

Mambokadzi Jezebheri

Nokudaro, munguva yakati: Jehovha anotuma Jehu kundomuranga. Jezebheri paanonzwa kuti Jehu ari kuuya anozodza meso ake achiedza kuzvinatsa kuti agotsvinda. Asi apo Jehu anosvika ndokuona Jezebheri muwindi, anodanidzira kuvarume vari mumba yoUshe kuti: ‘Mukandirei pasi!’ Vanomukandira pasi, uye anofa. Aya ndiwo magumo aMambokadzi akaipa Jezebheri.

1 Madzimambo 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Madzimambo 9:30-37.Mibvunzo

 • Jezebheri ndiani?
 • Nei Mambo Ahabhi akasuruvara pane rimwe zuva?
 • Jezebheri anoitei kuti awanire murume wake Ahabhi munda wemizambiringa waNabhoti?
 • Jehovha anotuma ani kunoranga Jezebheri?
 • Sezvaunogona kuona pamufananidzo, chii chinoitika Jehu paanosvika paimba youmambo yaJezebheri?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga 1 Madzimambo 16:29-33 uye 18:3, 4.

  Mamiriro ezvinhu akanga akaipa zvakadini muna Israeri munguva yaMambo Ahabhi? (1 Madz. 14:9)

 • Verenga 1 Madzimambo 21:1-16.

  Nabhoti akaratidza sei ushingi uye kuvimbika kuna Jehovha? (1 Madz. 21:1-3; Revh. 25:23-28)

  Mumuenzaniso waAhabhi, tingadzidzei nezvokurarama nokuora mwoyo? (1 Madz. 21:4; VaR. 5:3-5)

 • Verenga 2 Madzimambo 9:30-37.

  Tingadzidzei pakushingaira kwaJehu pakuita kuda kwaJehovha? (2 Madz. 9:4-10; 2 VaK. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)