Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 65: Umambo Hunokamukana

Nhau 65: Umambo Hunokamukana

Unoziva here kuti nei uyu murume achibvaruranya nguvo yake? Jehovha akamuudza kukuita. Murume uyu muprofita waMwari Ahija. Unoziva chiri muprofita here? Munhu anoudzwa naMwari pachinenguva mberi chichaitika.

Ahija naJerobhoami

Ahija pano ari kutaura kuna Jerobhoami. Jerobhoami ndiye akaiswa naSoromoni mukutarisirwa kwokuitwa kwerimwe rebasa rake rokuvaka. Apo Ahija anosangana naJerobhoami pano panzira, Ahija anoita nenji. Anopfekenura nguvotsva yaakapfeka ndokuibvarura kuva twumicheka 12. Anoudza Jerobhoami kuti: 'Zvitorere twumicheka 10.' Unoziva here kuti nei Ahija achipa Jerobhoami twumicheka 10?

Ahija anotsanangura kuti Jehovha achatorera Soromoni umambo. Anotaura kuti Jehovha achapa ndudzi 10 kuna Jerobhoami. Izvi zvinoreva kuti ndudzi mbiri bedzi dzichasiirwa mwana waSoromoni Rehobhoami kuti abate ushe padziri.

Apo Soromoni anonzwa zvakaudzwa Jerobhoami naAhija, anotsamwa kwazvo. Anoedza kuuraya Jerobhoami. Asi Jerobhoami anotizira Egipita. Pachinguvana Soromoni anofa. Akava mambo kwamakore 40, asi zvino mwana wake Rehobhoami anoitwa mambo. Zasi muEgipita Jerobhoami anonzwa kuti Soromoni afa, nokudaro anodzokera Israeri.

Rehobhoami haaziri mambo kwaye. Anotova noutsinye kuvanhu kupinda baba vake Soromoni. Jerobhoami navamwe varume vanokosha vanondokumbira Mambo Rehobhoami kuva akanaka kuvanhu. Asi Rehobhoami haatereri. Idika, anotova noutsinye kwazvo kupinda nakare. Nokudaro vanhu vanoita Jerobhoami mambo pandudzi 10, asi ndudzi mbiri dzokwaBhenjamini naJudha dzinochengeta Rehobhoami samambo wadzo.

Jerobhoami haadi kuti vanhu vake vaende Jerusarema kundonamata patembere yaJehovha. Nokudaro anoita mhuru mbiri dzendarama ndokuita kuti vanhu voumambo hwendudzi 10 vadzinamate. Nokukurumidza nyikayo inozadzwa noutsinye namasimba masimba.

Muumambo hwendudzi mbiri munovawo nechinetso. Asingasviki makore 5 Rehobhoami ava mambo, mambo weEgipita anouya kuzorwisana neJerusarema. Anotora pfuma zhinji mutembere yaJehovha. Nokudaro kunongova bedzi kwenguva pfupi uko tembere inoramba yakafanana napayakavakwa.

1 Madzimambo 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.Mibvunzo

 • Varume vaviri vari mumufananidzo uyu vanonzi vanaani, uye vanoita basa rei?
 • Ahija anoitei nenguo yaakapfeka, uye zvaanoita zvinorevei?
 • Soromoni anoedza kuitei kuna Jerobhoami?
 • Nei vanhu vachiita Jerobhoami mambo wemadzinza gumi?
 • Nei Jerobhoami achigadzira mhuru mbiri dzendarama, uye chii chinobva chaitika kunyika iyi?
 • Chii chinoitika kuumambo hwemadzinza maviri uye kutembere yaJehovha iri muJerusarema?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga 1 Madzimambo 11:26-43.

  Jerobhoami aiva munhu akaita sei, uye Jehovha akamuvimbisei kana aizochengeta mitemo yaMwari? (1 Madz. 11:28, 38)

 • Verenga 1 Madzimambo 12:1-33.

  Pamuenzaniso wakaipa waRehobhoami, vabereki nevakuru vanogona kudzidzei panyaya yokushandisa chiremera zvisizvo? (1 Madz. 12:13; Mup. 7:7; 1 Pet. 5:2, 3)

  Nhasi vechiduku vanofanira kuenda kunaani nokuda kwoutungamiri hwakavimbika pavanenge vachiita zvisarudzo zvinokosha muupenyu? (1 Madz. 12:6, 7; Zvir. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; VaH. 13:7)

  Chii chakaita kuti Jerobhoami agadzire nzvimbo mbiri dzokunamatira mhuru, uye izvi zvakaratidza sei kuti akashayiwa kwazvo kutenda muna Jehovha? (1 Madz. 11:37; 12:26-28)

  Ndiani akatungamirira vanhu voumambo hwemadzinza gumi kuti vapandukire kunamata kwechokwadi? (1 Madz. 12:32, 33)