Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 63: Soromoni Mambo Akachenjera

Nhau 63: Soromoni Mambo Akachenjera

Soromoni ipwere paanova mambo. Anoda Jehovha, uye anotevera pangiro yakanaka yaakapiwa nababa vake Dhavhidhi. Jehovha anofadzwa naSoromoni, zvino humwe usiku anoti kwaari muroto: 'Soromoni, ungada kuti ndikupei?'

Pana ikoku Soromoni anoti: 'Jehovha Mwari wangu, ndiri pwere uye handizivi mabatirwe oushe. Saka ndipei uchenjeri hwokubata ushe vanhu venyu zvakarurama.'

Jehovha anofadzwa nechinokumbira Soromoni. Saka Anoti: 'Nokuti wakumbira uchenjeri uye kwete upenyu hurefu kana pfuma, ndichakupa uchenjeri huzhinji kupinda aninani akamborarama. Asi ndichakupawo chausina kukumbira, zvose zviviri pfuma nembiri.'

Chinguvana pashure vakadzi vairi vanosvika Soromoni nechinetso chikuru. 'Mudzimai uyu neni tinogara muimba imweyo,' mumwe wavo anotsanangura kudaro. 'Ndakabereka mukomana, uye mazuva mairi pashure akaberekawo mukomana. Zvino humwe usiku mwana wake akafa. Asi ndivete hangu, akaisa mwana wafa pedyo neni ndokutora mwana wangu. Pandakamuka ndokutarira mwana afa, ndakaona kuti handi wangu.'

Ipapo mumwe mukadzi anoti: 'Aiwa! Mwana mupenyu ndowangu, uye wafa ndowake!' Mukadzi wokutanga anoti: 'Aiwa! Mwana afa ndowako, uye mupenyu ndowangu!' Ndiwo mapokanidzirane anoita vakadzi. Soromoni achaiteiko?

Anotuma munhu kundotora munondo, uye, paunounzwa, anoti: 'Cheka mwana mupenyu ave mativi maviri, ugopa mukadzi mumwe nomumwe hafu yake.'

'Aiwa!' mai chaivo vanochema. 'Ndapota musauraya mwana. Mupei!' Asi mumwe mukadzi anoti: 'Musamupe kunoupi noupi wedu; endai mundomucheka ave mativi mairi.'

Mambo Soromoni achigadzirisa chinetso chakaoma

Pakupedzisira Soromoni anotaura: 'Usauraya mwana! Mupe mukadzi wokutanga. Ndivo mai chaivo.' Soromoni anoziva izvi nokuti mai chaivo vanoda mwana zvikuru zvokuti vanoda kumupa mumwe mukadzi kuti agorega kuurawa. Vanhu pavanonzwa mapedzere akaita Soromoni chinetso, vanofara kuva namambo akachenjera kudaro.

Mukubata ushe kwaSoromoni, Mwari anokomborera vanhu nokuita kuti ivhu rimere koroni zhinji nebhari, mazambiringa namaonde nezvimwe zvokudya. Vanhu vanopfeka zvipfeko zvakaisvonaka uye vachigara mudzimba dzakanaka. Kune zvinopfuura zvakaringana zvechinhu chiri chose chakanaka chomunhu ari wose.

1 Madzimambo 3:3-28; 4:29-34.Mibvunzo

 • Jehovha anobvunzei Soromoni, uye iye anopindura sei?
 • Nokuti afadzwa nechikumbiro chaSoromoni, Jehovha anovimbisa kumupei?
 • Vakadzi vaviri vanouya nechinetso chipi chakaoma?
 • Sezvaunogona kuona mumufananidzo uyu, Soromoni anopedza sei chinetso chacho?
 • Kutonga kwaSoromoni kwakadini, uye nei?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga 1 Madzimambo 3:3-28.

  Varume vanopiwa mabasa musangano raJehovha nhasi vanogona kudzidzei mukutaura kunobva pamwoyo kwaSoromoni kuri pana 1 Madzimambo 3:7? (Pis. 119:105; Zvir. 3:5, 6)

  Zvakakumbirwa naSoromoni, zvinoratidza sei muenzaniso wakanaka wokuti tinyengeterere zvinhu zvakakodzera? (1 Madz. 3:9, 11; Zvir. 30:8, 9; 1 Joh. 5:14)

  Kupedza kwaSoromoni kusanzwisisana kwevakadzi vaviri kunotipa chivimbo chei pamusoro pokutonga kwaSoromoni Mukuru, Jesu Kristu? (1 Madz. 3:28; Isa. 9:6, 7; 11:2-4)

 • Verenga 1 Madzimambo 4:29-34.

  Jehovha akapindura sei chikumbiro chaSoromoni chokuti ave nomwoyo unoteerera? (1 Madz. 4:29)

  Tichifunga nezvokuedza kwakaitwa nevanhu kuti vanzwe uchenjeri hwaSoromoni, tinofanira kuva nemafungiro akadini pakudzidza Shoko raMwari? (1 Madz. 4:29, 34; Joh. 17:3; 2 Tim. 3:16)