Pashure pokunge Dhavhidhi avamba kubata ushe muJerusarema, Jehovha anopa marukundo mazhinji uto rake pavavengi vavo. Jehovha akapikira kupa nyika yeKanani kuvaIsraeri. Uye zvino, nebetsero yaJehovha, nyika yose yavakapikirwa pakupedzisira inova yavo.

Dhavhidhi mubati ushe akanaka. Anoda Jehovha. Saka chimwe chezvinhu zvokutanga zvaanoita atapa Jerusarema ndechokuunza areka yaJehovha yesungano imomo. Uye anoda kuvaka tembere yokuiisa mairi.

Panokwegura Dhavhidhi, anoita mhosho yakaipa. Dhavhidhi anoziva kuti kwakaipa kutora chimwe chinhu chiri chomumwe munhu. Asi mamwe madekwana, ari padenga remba yake youmambo, anotarira pasi ndokuona chibhamu chomukadzi. Zita rake ndiBhati-shebha, uye murume wake ndimumwe wamasoja ake anonzi Uria.

Dhavhidhi anoda Bhati-shebha zvikuru zvokuti anoita kuti aunzwe mumba yake youmambo. Murume wake ari kure achirwa. Eya, Dhavhidhi anoita zvorudo naye pashure ndokuwana kuti achabereka mwana. Dhavhidhi anonetseka kwazvo ndokutuma shoko kumukuru weuto rake Joabhi kuti Uria aiswe pamberi pehondo paachaurawa. Panofa Uria, Dhavhidhi anoroora Bhati-shebha.

Jehovha anotsamwira Dhavhidhi zvikuru. Saka anotuma mubatiri wake Natani kundomuudza nezvezvivi zvake. Unoona Natani apo achitaura kuna Dhavhidhi. Dhavhidhi anozvidemba kwazvo nezvaakaita, nokudaro Jehovha haamuurayi. Asi Jehovha anoti: 'Nokuti wakaita zvinhu izvi zvakashata, uchava nechinetso chikuru mumba mako.' Haiwa Dhavhidhi akava nechinetso chakadini!

Natani achipa Dhavhidhi zano

Kutanga, mwanakomana waBhati-shebha anofa. Tevere dangwe raDhavhidhi Amnoni anotora hanzvadzi yake Tamari vari yoga ndokumanikidzira rudo rwake paari. Mwana waDhavhidhi Abhisaromi anoshatirirwa ikoku zvikuru zvokuti anouraya Amnoni. Abhisaromi anowana tendero yavanhu vazhinji, uye akazviita amene mambo. Dhavhidhi anokunda hondo murwisano naAbhisaromi, anourawa, Hungu, Dhavhidhi anova nechinetso chikuru.

Pakati paikoku kose, Bhati-shebha anobereka mwana anonzi Soromoni. Apo Dhavhidhi anova ndonda, mwana wake Adhonia anoedza kuzviita mambo amene. Ipapo Dhavhidhi anoita kuti muprista anonzi Zadhoki adururire mafuta pamusoro waSoromoni kuratidza kuti Soromoni achava mambo. Nokukurumidza pashure pacho Dhavhidhi anofa ava namakore 70. Akabata ushe kwamakore 40, asi zvino Soromoni ndiye mambo waIsraeri.

2 Samueri 6:1-15; 11:1-27; 1 Madzimambo 1:1-48.Mibvunzo

 • Nokubatsira kwaJehovha, chii chinoitika pakupedzisira kunyika yeKanani?
 • Chii chinoitika mamwe manheru Dhavhidhi ari padenga reimba yake youmambo?
 • Nei Jehovha atsamwira Dhavhidhi zvikuru?
 • Mumufananidzo uyu, Jehovha anotuma ani kunoudza Dhavhidhi nezvezvivi zvake, uye murume iyeye anoti chii chichaitika kuna Dhavhidhi?
 • Dhavhidhi anova nedambudziko rei?
 • Pashure paDhavhidhi, ndiani anova mambo waIsraeri?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga 2 Samueri 11:1-27.

  Kuramba takabatikana mubasa raJehovha kunotidzivirira sei?

  Dhavhidhi akasvika sei pakuita chivi, uye izvi zvinopa nyevero ipi kuvashumiri vaJehovha nhasi? (2 Sam. 11:2; Mat. 5:27-29; 1 VaK. 10:12; Jak. 1:14, 15)

 • Verenga 2 Samueri 12:1-18.

  Vakuru nevabereki vanogona kudzidzei munzira iyo Natani akashandisa kupa Dhavhidhi zano? (2 Sam. 12:1-4; Zvir. 12:18; Mat. 13:34)

  Nei Jehovha akanzwira Dhavhidhi ngoni? (2 Sam. 12:13; Pis. 32:5; 2 VaK. 7:9, 10)