Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 61: Dhavhidhi Anoitwa Mambo

Nhau 61: Dhavhidhi Anoitwa Mambo

Sauro anoedzazve kubata Dhavhidhi. Anotora 3 000 amasoja ake ari magamba ndokundomutsvaka. Panonzwa Dhavhidhi izvi, anotuma tsori kundonzwa padzika misasa Sauro navanhu vake usikuhwo. Ipapo Dhavhidhi anokumbira vairi vavarume vake: 'Ndoupi wenyu achaenda neni kumusasa waSauro?'

Dhavhidhi achidana Mambo Sauro

Abhishai anoti: 'Ini.' Abhishai mwanakomana wehanzvadzi yaDhavhidhi Zeruya. Apo Sauro navarume vake vavete, Dhavhidhi naAbhishai vanopinda chinyararire mumusasa. Vanononga pfumo raSauro nechirongo chake chemvura, chiri parutivi pomusoro wake chaipo. Hapana anovaona, anovanzwa nokuti vose vakabatwa kwazvo nehope.

Chiona Dhavhidhi naAbhishai zvino. Vava kure, vakakotsekana pamsoro pechikomo. Dhavhidhi anodanidzira kupasi kumukuru weuto raIsraeri: 'Abhineri, unoregerereiko kutaviridza tenzi wako, mambo? Tarira! Pfumo rake nechirongo chake chemvura zviri kupiko?'

Sauro anomuka. Anoziva inzwi raDhavhidhi, ndokubvunza kuti: 'Ndiwe here Dhavhidhi?' Ungaona Sauro naAbhineri pasi apo here?

'Hongu, she wangu mambo,' Dhavhidhi anopindura Sauro. Uye Dhavhidhi anobvunza kuti: 'Munoedzereiko kundibata? Chinhuiko chakaipa chandakaita? Heri pfumo renyu, O mambo. Mumwe wavarume venyu ngaauye agoritora.'

Mambo Sauro naAbhineri

'Ndakanganisa,' Sauro anobvuma. 'Ndakaita noupenzi.' Ipapo Dhavhidhi anoenda, uye Sauro anodzoka kumusha. Asi Dhavhidhi anoti: 'Rimwe ramazuva aya Sauro achandiuraya. Ndinofanira kutizira kunyika yavaFiristia.' Ndozvaanoita. Dhavhidhi anonyengedza vaFiristia kuti vadavire kuti zvino ari kurutivi rwavo.

Imwe nguva pashure vaFiristia vanokwira kundorwisana naIsraeri. Muhondoyo, Sauro naJonatani vanourawa vose. Ikoku kunosuruvarisa kwazvo Dhavhidhi, ndokunyora rwiyo rwakanaka, maanoimba kuti: 'Ini ndinokusuruvarira, munin'ina wangu Jonatani. Waidikanwa sei neni!'

Pashure paikoku Dhavhidhi anodzokera kuIsraeri kuguta reHebroni. Kune hondo pakati pavarume vanosarudza mwana waSauro Ishi-bosheti kuva mambo navamwe varume vanoda Dhavhidhi kuva mambo. Asi varume vaDhavhidhi vanokunda. Dhavhidhi ava namakore 30 paanoitwa mambo. Kwamakore manomwe nehafu anobata ushe muHebroni. Vamwe vavanakomana vaanoberekerwa vanonzi Amnoni, Abhisaromi naAdhoniya.

Nguva inosvika apo Dhavhidhi navarume vake vanondotapa guta rakaisvonaka rinonzi Jerusarema. Joabhi, mumwe mwana wehanzvadzi yaDhavhidhi Zeruya, anotungamirira muhondoyo. Dhavhidhi anotusa Joabhi nokumuita mukuru weuto rake, Zvino Dhavhidhi anovamba kubata ushe muguta reJerusarema.

1 Samueri 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samueri 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Makoronike 11:1-9.Mibvunzo

 • Dhavhidhi naAbhishai vakaitei Sauro paakanga akarara mumusasa wake?
 • Dhavhidhi anobvunza Sauro mibvunzo ipi?
 • Pashure pokunge asiya Sauro, Dhavhidhi anoenda kupi?
 • Chii chinosuruvarisa Dhavhidhi zvikuru, zvokuti anonyora rwiyo rwakaisvonaka?
 • Dhavhidhi ava nemakore mangani paanoitwa mambo muHebroni, uye vamwe vevanakomana vake vanonzi vanaani?
 • Gare gare, Dhavhidhi anotonga samambo kupi?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga 1 Samueri 26:1-25.

  Mashoko aDhavhidhi akanyorwa pana 1 Samueri 26:11 anoratidzei pamaonero aaiita urongwa hwokunamata? (Pis. 37:7; VaR. 13:2)

  Patinoedza nomwoyo wose kuratidza mutsa worudo asi zvoregwa kuongwa, mashoko aDhavhidhi ari pana 1 Samueri 26:23 angatibatsira sei kuti tirambe tiine maonero akakodzera? (1 Madz. 8:32; Pis. 18:20)

 • Verenga 2 Samueri 1:26.

  Nhasi vaKristu vangaita sei kuti ‘vadanane zvikuru’ sezvaiita Dhavhidhi naJonatani? (1 Pet. 4:8; VaK. 3:14; 1 Joh. 4:12)

 • Verenga 2 Samueri 5:1-10.

  Dhavhidhi akatonga samambo kwemakore mangani, uye nguva iyi yakakamurwa sei? (2 Sam. 5:4, 5)

  Chii chinoita kuti Dhavhidhi ave mukuru, uye izvi zvinotibatsira sei sechiyeuchidzo nhasi? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 VaK. 1:31; VaF. 4:13)