Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 59: Nei Dhavhidhi Achitiza

Nhau 59: Nei Dhavhidhi Achitiza

Dhavhidhi auraya Goriati, mukuru weuto raIsraeri Abhineri anomuunza kuna Sauro. Sauro anofadzwa kwazvo naDhavhidhi. Anomuita mukuru muuto rake ndokumutora kundogara kuimba yamambo.

Pashure, apo uto rinodzoka kundorwisa vaFiristia, vakadzi vanoimba: 'Sauro akauraya zvuuru, asi Dhavhidhi makumi ezvuuru.' Ikoku kunoita Sauro ave negodo, nokuti Dhavhidhi anopiwa rukudzo rukuru kupinda runopiwa Sauro. Asi mwanakomana waSauro Jonatani haana godo. Anoda Dhavhidhi kwazvo, Dhavhidhi anodawo Jonatani. Nokudaro vaviri vanopikirana kuti vachagarova shamwari.

Mambo Sauro achikanda pfumo

Dhavhidhi muridzi kwazvo wechipendani, uye Sauro anoda nziyo dzaanoridza. Asi rimwe zuva godo raSauro rinomuparira kuita chinhu chakaipisisa. Dhavhidhi achingunoridza hake chipendani, Sauro anotora pfumo rake ndokuriposhera, achiti: 'Ndichabairira Dhavhidhi pachidziro!' Asi Dhavhidhi anonzvenga, pfumo rinomupotsa. Pashure Sauro anopotsazve Dhavhidhi nepfumo rake. Nokudaro Dhavhidhi anoziva zvino kuti anofanira kungwarira zvikuru.

Unoyeuka here chipikirwa chakaitwa naSauro? Akati aizopa mwanasikana wake kuva mudzimai womunhu aizouraya Goriati. Sauro pakupedzisira anoudza Dhavhidhi kuti angava nomwanasikana wake Mikari, asi kutanga anofanira kuuraya zana ravaFiristia muvengi. Funga nezvakwo! Sauro anokarira kuti vaFiristia vachauraya Dhavhidhi. Asi havamuurayi, nokudaro Sauro anopa mwanasikana wake kuva mudzimai waDhavhidhi.

Rimwe zuva Sauro anoudza Jonatani navabatiri vake vose kuti anoda kuuraya Dhavhidhi. Asi Jonatani anoti kuna baba vake: 'Regai kuuraya Dhavhidhi. Haana kutongokuitirai chakashata. Asi, chose chaakaita chakakubetserai zvikuru. Akaisa upenyu pangozi paakauraya Goriati, uye pamakakuona, makafara.' Sauro anoterera mwana wake, anopikira kusauraya Dhavhidhi.

Dhavhidhi achivhika pfumo

Dhavhidhi anodzoswa, ndokubatirazve Sauro mumba make. Zvisinei, rimwe zuva achingunoridza nziyo, Sauro anoposherazve pfumo rake kuna Dhavhidhi. Anonzvenga, pfumo rinobaya chidziro. Aka ndekechitatu! Zvino Dhavhidhi anoziva kuti anofanira kutiza!

Usikuhwo Dhavhidhi anoenda kumba yake amene. Asi Sauro anotuma varume kundomuuraya. Mikari anoziva chinorongedzerwa kuitwa nababa vake. Nokudaro anoudza murume wake. Usikuhwo Mikari anobetsera Dhavhidhi kunzvenga napawindi. Kwamakore anenge 7 Dhavhidhi anofanira kuvanda panzvimbo nenzvimbo kuti Sauro agorega kumuwana.

1 Samueri 18:1-30; 19:1-18.Mibvunzo

 • Nei Sauro ane godo naDhavhidhi, asi mwanakomana waSauro, Jonatani akasiyana sei?
 • Chii chinoitika pane rimwe zuva Dhavhidhi paairidzira Sauro chipendani?
 • Sauro anoti Dhavhidhi anofanira kuitei asati atora Mikari mwanasikana waSauro kuti ave mudzimai wake, uye Sauro anotaurirei izvi?
 • Dhavhidhi paanoridzira Sauro chipendani, chii chinoitika kechitatu, sezvinoratidzwa nomufananidzo uyu?
 • Mikari anobatsira sei kuti aponese upenyu hwaDhavhidhi, uye Dhavhidhi anofanira kuitei kwemakore manomwe?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga 1 Samueri 18:1-30.

  Kuda Dhavhidhi kwakasimba zvikuru kwaiitwa naJonatani kwakafanofananidzira sei kudanana kwe“mamwe makwai” ne‘boka duku’? (1 Sam. 18:1; Joh. 10:16; Ruka 12:32; Zek. 8:23)

  Tichifunga nezvokuti Jonatani aizongova mudyi wenhaka waSauro, 1 Samueri 18:4 inoratidza sei kuzviisa pasi kunoshamisa kwaJonatani kune uyo akasarudzwa kuti ave mambo?

  Muenzaniso waSauro unoratidza sei kuti godo rinogona kukonzera chivi chakakomba, uye izvi zvinotinyevera sei? (1 Sam. 18:7-9, 25; Jak. 3:14-16)

 • Verenga 1 Samueri 19:1-17.

  Jonatani akaisa upenyu hwake sei pangozi paakataura naSauro? (1 Sam. 19:1, 4-6; Zvir. 16:14)