Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 57: Mwari Anosarudza Dhavhidhi

Nhau 57: Mwari Anosarudza Dhavhidhi
Dhavhidhi achinunurwa gwayana

Ungaona chaitika here? Mukomana aponesa gwaiana iri pabere. Bere rasvika ndokutora gwaiana uye raizoridya. Asi mukomana azvimanyira, ndokuponesa gwaiana pamuromo webere. Apo bere rasimudza musoro, mukomana abata bere ndokuriuraya! Paimwe nguva akaponesa rimwe ramakwai pashumba. Haaziri mukomana akashinga here? Unoziva kuti iye ndiani here?

Uyu ndiDhavhidhi muduku. Anogara mutaundi reBheterehema. Sekuru vake vaiva Obhedhi, mwanakomana waRute naBhoazi. Unovayeuka here? Baba vaDhavhidhi ndiJese. Dhavhidhi anofudza makwai ababa vake. Dhavhidhi akaberekwa makore 10 Jehovha asarudza Sauro kuva mambo.

Nguva inosvika apo Jehovha anoti kuna Samueri: 'Tora mafuta chaiwo ugoenda kumba yaJese muBheterehema. Ndasarudza mumwe wavanakomana vake kuva mambo.' Apo Samueri anoona dangwe raJese Eriabhi, anoti: 'Zvirokwazvo ndiyeyu akasarudzwa naJehovha.' Asi Jehovha anomuudza kuti: 'Usatarisa marebere ake nokutsvinda kwake. Handina kumusarudza kuva mambo.'

Nokudaro Jese anodana mwanakomana wake Abhinadhabhi ndokumuunza kuna Samueri. Asi Samueri anoti: 'Aiwa, Jehovha haana kumusarudzawo.' Tevere, Jese anounza mwanakomana wake Shama. 'Aiwa, Jehovha haana kumusarudzawo,' anodaro Samueri. Jese anounza vanakomana vake vanomwe kuna Samueri, asi Jehovha haasarudzi upi noupi wavo. 'Ava ndivo vakomana vose here?' Samueri anobvunza.

'Pachine gotwe,' Jese anodaro. 'Asi haapo, ari kufudza makwai.' Panopinzwa Dhavhidhi, Samueri anoona kuti iye mukomana akatsvinda. 'Ndiyeyu,' Jehovha anodaro. 'Isa mafuta paari.' Uye Samueri anoita izvi. Nguva ichasvika apo Dhavhidhi achava mambo waIsraeri.

1 Samueri 17:34; 16:1-13.Mibvunzo

 • Mukomana ari pamufananidzo uyu anonzi ani, uye tinoziva sei kuti akashinga?
 • Dhavhidhi anogara kupi, uye baba vake nasekuru vake vanonzi ani?
 • Nei Jehovha achiudza Samueri kuti aende kumba kwaJese muBheterehema?
 • Chii chinoitika Jese paanounza vanomwe vevanakomana vake kuna Samueri?
 • Dhavhidhi paanounzwa, Jehovha anoudzei Samueri?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga 1 Samueri 17:34, 35.

  Zviitiko izvi zvinosimbisa sei ushingi hwaDhavhidhi uye kuvimba kwake naJehovha? (1 Sam. 17:37)

 • Verenga 1 Samueri 16:1-14.

  Mashoko aJehovha ari pana 1 Samueri 16:7 anotibatsira sei kusasarura uye kusafurirwa nezvatinoona kunze? (Mab. 10:34, 35;  Tim. 2:4)

  Zvakaitika kuna Sauro zvinoratidza sei kuti Jehovha paanobvisa mudzimu mutsvene wake pane munhu, nzvimbo yasara inogona kuzopindwa nomudzimu wakaipa, kana kuti kunzwa kwokuda kuita zvakaipa? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; VaG. 5:16)