Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 55: Kakomana Kanobatira Mwari

Nhau 55: Kakomana Kanobatira Mwari

Aka hakaziri kakomana kakatsvinda here? Zita rake ndiSamueri. Uye murume anoruoko ruri pamusoro paSamueri muprista mukuru waIsraeri Eri. Avo ndibaba vaSamueri Erikana namai vake Hana vari kuunza Samueri kuna Eri.

Samueri achisanangana nomuprista Eri

Samueri anenge anamakore mana bedzi kana kuti mashanu. Asi achagara pano patabernakeri yaJehovha naEri navamwe vaprista. Ko nei Erikana naHana vangapa mumwe munhu mudukusa saSamueri kubatira Jehovha patabernakeri? Ngationei.

Aingova makore mashomanene bedzi pamberi paikoku apo Hana akanga akasuruvara kwazvo. Chikonzero ndechokuti haaigona kuva nomwana, asi aida mwana zvikurukuru. Saka parimwe zuva paaishanyira tabernakeri yaJehovha, akanyengetera: 'O Jehovha, musandikanganwa! Kana mukandipa mwanakomana, ndinopikira kuti ndichamupa kwamuri kuti akubatirei upenyu hwake hwose.'

Jehovha akapindura munyengetero waHana, uye mwedzi yakati O pashure akabereka Samueri. Hana aida kakomana kake, nokudaro akamudzidzisa pamsoro paJehovha achiri mudiki kwazvo. Akaudza murume wake kuti: 'Nokukurumidza panokura Samueri zvokuti haachadikanirwizve kurerwa, ndichaenda naye kutabernakeri kundobatira Jehovha ikoko.'

Ndozvatiri kuona Hana naErikana vachiita mumufananidzo. Nokuti Samueri akasanodzidziswa navabereki vake, anofara kukwanisa kubatira Jehovha pano patendi raJehovha. Gore riri rose Hana naErikana vanondonamata pairi tendi chairo, nokushanyira kakomana kavo. Uye gore rimwe nerimwe Hana anounza nguvo itsva yaaiitira Samueri.

Makore zvaanopfuura, Samueri anopfuurira kubatira patabernakeri yaJehovha, uye Jehovha navanhu vanomuda. Asi vanakomana vomuprista Eri Hofni naPinehasi vakaipa. Vanoita zvakashata zvizhinji, vachiitawo kuti vamwe vasaterera Jehovha. Eri anofanira kuvabvisa pakuva vaprista, asi haavabvisi.

Samueri muduku haaiti kuti zvinhu zvakashata zvipi nezvipi zvinoitwa patabernakeri zvimuregedzese kubatira Jehovha. Asi nokuti vanhu vashomanene kwazvo vanoda zvomenemene Jehovha, yava nguva refu chifo chapakataura Jehovha kunomunhu. Samueri paanoti kurei izvi ndozvinoitika:

Samueri avete mutabernakeri paanomutswa nenzwi. Anoti: 'Ndiripano.' Anomuka ndokumanyira kuna Eri, achiti: 'Mandidana, saka ndiripano.'

Asi Eri anoti: 'Handina kukudana, dzokera kuhuvato.' Nokudaro Samueri anodzokera kuhuvato.

Panovazve nokudana kwechipiri: 'Samueri!' Samueri anomuka ndokumanyirazve kuna Eri. Anoti: 'Mandidana, saka ndiripano.' Asi Eri anoti: 'Handina kukudana, mwanangu. Chivatazve.' Nokudaro Samueri anodzokera kuhuvato.

'Samueri!' inzwi rinodana kechitatu. Nokudaro anomanyira kuna Eri. Anoti: 'Ndiripano, nokuti munofanira kuve mandidana nguva ino.' Eri anoziva zvino kuti ndiJehovha ari kudana. Saka anoudza Samueri kuti: 'Indovatazve, uye akadanazve, uti: "Taurai, Jehovha, nokuti mubatiri wenyu ari kuterera."

Samueri anotaura izvi panodanazve Jehovha. Jehovha anomuudza ipapo kuti acharanga Eri navanakomana vake. Pashure Hofni naPinehasi vanofira muhondo navaFiristia, uye panonzwa Eri zvaitika anowa, mutsipa wake unovhunika ndokufawo. Shoko raJehovha rinoitika.

Samueri anokura, ndokuva mutongi wokugumisira waIsraeri. Paanokwegura, vanhu vanomukumbira kuti: 'Sarudzai mambo wokubata ushe patiri.' Samueri haadi kuita izvi, nokuti Jehovha ndiye mambo wavo chaizvo. Asi Jehovha anomuudza kuterera vanhu.

1 Samueri 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Mibvunzo

 • Kakomana kari mumufananidzo uyu kanonzi ani, uye vamwe vacho ndivanaani?
 • Hana anonyengetera achitii rimwe zuva paakanga ari mutebhenekeri yaJehovha, uye Jehovha akamupindura sei?
 • Samueri ane makore mangani paanoendeswa kunoshumira patende raJehovha, uye amai vake vanomuitirei gore roga roga?
 • Vana vaEri vanonzi vanaani, uye vanhu vakaita sei?
 • Jehovha anodana sei Samueri, uye Iye anomupa shoko rokutii?
 • Samueri anovei paanokura, uye chii chinoitika paanokwegura?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga 1 Samueri 1:1-28.

  Erikana anopa muenzaniso wakanaka sei wokuti misoro yemhuri itevedzere painenge ichitungamirira mukunamata kwechokwadi? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; VaF. 1:10)

  Chii chatingadzidza mumuenzaniso waHana mukutarisira zvinetso zvakaoma? (1 Sam. 1:10, 11; Pis. 55:22; VaR. 12:12)

 • Verenga 1 Samueri 2:11-36.

  Eri akakudza sei vanakomana vake kupfuura Jehovha, uye izvi zvingashanda sei kwatiri senyevero? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Dheut. 21:18-21; Mat. 10:36, 37)

 • Verenga 1 Samueri 4:16-18.

  Mishumo ipi mina yenhamo inobva kuhondo, uye inoita kuti Eri aite sei?

 • Verenga 1 Samueri 8:4-9.

  Israeri akatsamwisa sei Jehovha chaizvo, uye isu nhasi tingatsigira sei nokuvimbika Umambo hwake? (1 Sam. 8:5, 7; Joh. 17:16; Jak. 4:4)