Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 49: Zuva Rinomira

Nhau 49: Zuva Rinomira

Tarira Joshua. Ari kuti: ‘Zuva, mira!’ Uye zuva rinomira. Rinomirapo chaipo pakati pedenga muswere wose. Jehovha anokuita! Asi ngatione kuti nei Joshua achida kuti zuva rirambe richipenya.

Zuva

Apo madzimambo mashanu akaipa enyika yeKanani anorwisana navaGibheoni, vaGibheoni vanotuma munhu kundokumbira Joshua betsero. Vanoti: ‘Uyai kwatiri nokukurumidza!’ ‘Tiponesei!’ Madzimambo ose omunyika yezvikomo akwira kuzorwisana navabatiri venyu.’

Pakarepo Joshua neuto rake rose vanoenda. Vanorarirofamba. Pavanosvika Gibheoni, masoja amadzimambo mashanu anotya ndokutiza. Ipapo Jehovha anonisa chimvuramabwe chikuru kubva kudenga, uye masoja mazhinji anofa nokurohwa nechimvuramabwe anopfuura anourawa neuto raJoshua.

Joshua

Joshua anoona kuti nokukurumidza zuva richanyura. Kuchasviba, uye mazhinji amasoja amadzimambo akaipa mashanu achatiza. Ndokusaka Joshua achinyengetera kuna Jehovha ibvei oti: ‘Zuva, mira!’ uye apo zuva rinoramba richipenya, vaIsraeri vanokwanisa kupedzisa kukunda hondo.

MuKanani munamamwe madzimambo mazhinji akaipa anovenga vanhu vaMwari. Kukunda madzimambo 31 omunyikayo kunotorera Joshua neuto rake makore anenge matanhatu. Pakunoitwa, Joshua anotarisira kuti nyika yeKanani inokamuranisirwa ndudzi idzo dzichikuda nyika.

Makore mazhinji anopfuura, uye pakupedzisira Joshua anofa ava namakore 110. Chero bedzi iye neshamwari dzake vari vapenyu, vanhu vanoterera Jehovha. Asi apo vanhu ava vakanaka vanofa, vanhu vanotanga kuita zvinhu zvakaipa ndokupinda mudambudziko. Apa ndipo pavanoda zvomenemene betsero yaMwari.

Joshua 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Vatongi 2:8-13.Mibvunzo

 • Pamufananidzo, Joshua ari kutii, uye nei?
 • Jehovha anobatsira sei Joshua nevarume vake vari kurwa?
 • Joshua anokurira madzimambo mangani ari vavengi, uye zvinomutorera nguva yakareba sei?
 • Nei Joshua achikamura nyika yeKanani?
 • Joshua anofa ava nemakore mangani, uye chii chinoitika kuvanhu vacho gare gare?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Joshua 10:6-15.

  Sezvatinoziva kuti Jehovha ndiye akaita kuti zuva nomwedzi zvimirire vaIsraeri, tine chivimbo chei nhasi? (Josh. 10:8, 10, 12, 13; Pis. 18:3; Zvir 18:10)

 • Verenga Joshua 12:7-24.

  Chaizvoizvo ndiani akaita kuti madzimambo 31 aiva muKanani akundwe, uye nei izvi zvichikosha kwatiri nhasi? (Josh. 12:7; 24:11-13; Dheut. 31:8; Ruka 21:9, 25-28)

 • Verenga Joshua 14:1-5.

  Nyika yacho yakagovewa sei pakati pemadzinza evaIsraeri, uye izvi zvinoratidzei nezvenhaka muParadhiso? (Josh. 14:2; Isa. 65:21; Ezek. 47:21-23; 1 VaK. 14:33)

 • Verenga Vatongi 2:8-13.

  Sezvaiita Joshua muna Israeri, ndiani nhasi anoshanda achitidzivirira pane vakaramba kutenda? (Vat. 2:8, 10, 11; Mat. 24:45-47; 2 VaT. 2:3-6; Tito 1:7-9; Zvak. 1:1; 2:1, 2)