Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 47: Mbavha Muna Israeri

Nhau 47: Mbavha Muna Israeri
Akani achiviga zvaakaba

Tarira zviri kuvigwa nomurume uyu mutendi rake! Nguo yakaisvonaka, negodo rendarama nezvimwe zvimedu zvesirivha. Azvitora muguta reJeriko. Asika chii chaifanira kudai chakaitwa nezvinhu zviri muJeriko? Unoyeuka here?

Zvaifanira kudai zvakaparadzwa, uye ndarama nesirivha zvaifanira kudai zvakaiswa mupfuma yetabernakeri raJehovha. Saka vanhu ava havana kuterera Mwari. Vaba zviri zvaMwari. Zita romurume ndiAkani, uye ava vanaye mitezo yemhuri yake. Ngationei chinoitika.

Akani aba zvinhu izvi, Joshua anotuma vamwe varume kundorwisana neguta reAi. Asi vanokurirwa muhondo. Vamwe vanourawa, uye vamwe vanotiza. Joshua anosuruvara kwazvo. Anovata nedumbu chiso chake chakatarisa pasi achinyengetera kuna Jehovha: ‘Maregerereiko izvi zvichiitika kwatiri?’

Jehovha anopindura: ‘Simuka! Israeri atadza. Vatora zvimwe zvezvinhu zvaifanira kuparadzwa kana kuti kupiwa kutabernakeri yaJehovha. Vaba nguo yakaisvonaka ndokuivanza. Handizokukomborerii kusvikira maiparadza, uye uyo akatora zvinhu izvi.’ Jehovha anoti acharatidza Joshua ari munhu akaipa.

Zvino Joshua anounganidza vanhu vose pamwe chete, Jehovha anoratidza munhu akaipa Akani. Akani anoti: ‘Ndakatadza. Ndakaona nguo yakaisvonaka, negodo rendarama nezvimedu zvesirivha. Ndakazvida zvikuru zvokuti ndakazvitora. Muchazviwana zvakavigwa mutendi rangu.’

Panowanwa zvinhu izvi ndokuunzwa kuna Joshua, anoti kuna Akani: ‘Wakatiunzirireiko dambudziko? Zvino Jehovha uchakuunzira dambudziko!’ Ipapo vanhu vose vakataka namabwe Akani nemhuri yake vakafa. Hakuzati here kuchiratidzira kuti hatitongofaniri kutora zvinhu zvisiri zvedu?

Pashure pakwo Israeri anondorwisanazve neAi. Nguva ino Jehovha anobetsera vanhu vake, uye vanokunda hondo.

Joshua 7:1-26; 8:1-29.Mibvunzo

 • Pamufananidzo uyu, ndiani murume ari kuviga pfuma yatorwa kuJeriko, uye ndivanaani vari kumubatsira?
 • Nei zviri kuitwa naAkani nemhuri yake zvakaipa kwazvo?
 • Jehovha anotii Joshua paanobvunza kuti nei vaIsraeri vakakundwa muhondo yokuAi?
 • Pashure pokuunzwa kwaAkani nemhuri yake kuna Joshua, chii chinoitika kwavari?
 • Kutongwa kwakaitwa Akani kunotidzidzisa chidzidzo chipi chinokosha?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Joshua 7:1-26.

  Minyengetero yaJoshua yakaratidzei nezvoukama hwaaiva nahwo noMusiki wake? (Josh. 7:7-9; Pis. 119:145; 1 Joh. 5:14)

  Muenzaniso waAkani unoratidzei, uye iwo inyevero kwatiri sei nhasi? (Josh. 7:11, 14, 15; Zvir. 15:3; 1 Tim. 5:24; VaH. 4:13)

 • Verenga Joshua 8:1-29.

  Isu pachedu tinofanira kuitei kuungano yechiKristu nhasi? (Josh. 7:13; Revh 5:1; Zvir. 28:13)