Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 41: Nyoka Yendarira

Nhau 41: Nyoka Yendarira
Mosesi nenyoka yendarira

Ko iyo inoratidzika senyoka chaiyo yakamonera danda here? Kwete. Nyoka yacho yakaitwa nendarira. Jehovha akaudza Mosesi kuiturika padanda kuti vanhu vagoitarira ndokuramba vari vapenyu. Asi dzimwe dziri pasi inyoka chaidzo. Dzaruma vanhu ndokuvarwarisa. Ko unoziva kuti nei here?

Nemhaka yokuti vaIsraeri vapopotera Mwari naMosesi. Vanonyunyuta kuti: ‘Makatibudisireiko muEgipita kuti tifire murenje rino? Hamuna zvokudya kana mvura. Tafinhwa nokudya iyi mana.

Asi mana izvokudya zvakanaka. Jehovha akaipa kwavari nenenji. Nenenjiwo akavapa mvura. Asi vanhu havazi kuonga matarisirirwe avaitwa naMwari. Saka Jehovha anotuma idzi nyoka dzinouturu kuzoranga vaIsraeri. Nyoka dzinovaruma, uye vazhinji vavo vanofa.

VaIsraeri vachirumwa nenyoka

Pakupedzisira vanhu vanosvika Mosesi ndokuti: ‘Tatadza, nokuti tapopotera Jehovha nemi. Zvino nyengeterai kuna Jehovha kuti abvise idzi nyoka.’

Mosesi anonyengeterera vanhu. Jehovha anoudza Mosesi kuita iyi nyoka yendarira. Anomuudza kuti iturikwe padanda, uye kuti ani nani anorumwa anofanira kuitarira. Mosesi anoita chaizvo zvataurwa naMwari. Zvino vanhu vairumwa vaitarira nyoka yendariro ndokunayazve.

Pane chifundo chokufunda makuri. Isu tose, nenzira yakati kuti, takafanana navaIsraeri ivavo vairumwa nenyokadzo. Tiri mumugariro wokufa. Tarisa kwose, uchaona kuti vanhu vanokwegura, vanorwara, vanofa. Imhaka yokuti munhu nomukadzi vokutanga, Adhama naEvha, vakatsauka kuna Jehovha, uye isu tose tiri vana vavo. Asi Jehovha akaita mutoo wokuti tigorarama nokusingaperi.

Jehovha akatuma Mwanakomana wake, Jesu Kristu, kupasi. Jesu akaturikwa padanda, nokuti vanhu vazhinji vaifunga kuti akaipa. Asi Jehovha akapa Jesu kutiponesa. Kana tikamutarira, tikamutevera, ipapo tingawana upenyu husingaperi. Asi tichadzidza zvimwe pamsoro paikoku gare gare.

Numeri 21:4-9; Johane 3:14, 15.Mibvunzo

 • Pamufananidzo, chii chakamonerwa padanda, uye nei Jehovha akaudza Mosesi kuti achiise ipapo?
 • Vanhu vanoratidza sei kusaonga zvose zvavakaitirwa naMwari?
 • Vanhu vanokumbira Mosesi kuti aitei pashure pokunge Jehovah atumira nyoka dzine uturu kuti avarange?
 • Nei Jehovha achitaurira Mosesi kuti aite nyoka yendarira?
 • Chidzidzoi chatinogona kudzidza munyaya iyi?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Numeri 21:4-9.

  Inyeveroi yatinopiwa kubva pakunyunyuta kwevaIsraeri pamusoro pezvinhu zvavakapiwa naJehovha? (Num. 21:5, 6; VaR. 2:4)

  Mumazana emakore akatevera, vaIsraeri vakashandisa sei nyoka yendarira, uye Mambo Hezekia akaitei? (Num. 21:9; 2 Madz. 18:1-4)

 • Verenga Johane 3:14, 15.

  Kuiswa kwenyoka yendarira padanda kwakafananidzira sei kuroverwa padanga kwaJesu Kristu? (VaG. 3:13; 1 Pet. 2:24)