Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 36: Mhuru Yendarama

Nhau 36: Mhuru Yendarama

Maiwe-e! Vanhu vari kuiteiko zvino? Vari kupa minyengetero kumhuru! Vari kuitireiko ikoku?

Apo Mosesi anogara mugomo kwenguva refu vanhu vanoti: ‘Hatizivi chakaitika kuna Mosesi. Saka ngatiitei mwari wokutibudisa munyika ino.’

Mosesi achikandira pasi mabwe maviri

‘Zvakanaka,’ Aroni mukoma waMosesi anodaro. ‘Bvisai zvindori zvendarama zvenyu, zviunzei kwandiri.’ Vanhu pavanoita kudaro, Aroni anozvinyungudusa ndokuita mhuru yendarama. Vanhu vanoti: ‘Uyu ndiye Mwari wedu, akatibudisa muEgipita!’ Ipapo vaIsraeri vanova nomutambo mukuru, uye vanonamata mhuru yendarama.

Jehovha anotsamwa zvikuru paanoona izvi. Nokudaro anoti kuna Mosesi: ‘Chimbidza kuburuka. Vanhu vari kuita zvakashata zvikuru. Vakanganwa mitemo yangu uye vari kukotamira mhuru yendarama.’

Vanhu vachinamata mhuru yendarama

Mosesi anoburuka mugomo nokuchimbidza. Paanoswedera pedyo, anoona izvi. Vanhu vari kuimba nokudzana vachipoterera mhuru yendarama! Mosesi anoshatirwa zvokuti anoputsanya mahwendefa maviri akaserera ane mitemo paari. Ipapo anotora mhuru yendarama ndokuinyungudusa. Ibvei oikuya-kuya kuva upfu.

Vanhu vakaita chinhu chakashata kwazvo. Nokudaro Mosesi anoudza vamwe vavarume kutora minondo yavo. Mosesi anoti: ‘Vanhu vakaipa vakanamata mhuru yendarama vanofanira kufa.’ Nokudaro vanhu vakauraya vanhu 3 000! Ikoku hakuratidziri here kuti tinodikanirwa kungwarira kunamata Jehovha bedzi, kwete vamwari vapi navapi venhema?

Eksodho 32:1-35.Mibvunzo

 • Pamufananidzo, vanhu vari kuitei, uye nei?
 • Nei Jehovha atsamwa, uye Mosesi anoitei paanoona zviri kuitwa nevanhu?
 • Mosesi anoudza vamwe varume kuti vaitei?
 • Nhau iyi inofanira kutidzidzisei?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Eksodho 32:1-35.

  Nhau iyi inoratidza sei manzwiro aJehovha pamusoro pokusanganisa chitendero chenhema nokunamata kwechokwadi? (Eks. 32:4-6, 10; 1 VaK. 10:7, 11)

  VaKristu vanofanira kungwarirei pakusarudza kwavo zvinhu zvinovaraidza, zvakadai sokuimba nokutamba? (Eks. 32:18, 19; VaEf. 5:15, 16; 1 Joh. 2:15-17)

  Rudzi rwaRevhi rwakaratidza muenzaniso wakanaka sei pakutsigira zvakarurama? (Eks. 32:25-28; Pis. 18:25)