Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 35: Jehovha Anopa Mitemo Yake

Nhau 35: Jehovha Anopa Mitemo Yake

Inenge mwedzi miviri vabva Egipita, vaIsraeri vanosvika kuGomo reSinai, rinonziwo Horebhi. Iyi inzvimbo imweyo apo Jehovha akataura kuna Mosesi ari mugwenzi rinopfuta mwoto. Vanhu vakadzika misasa pano ndokugara kwechinguvana.

Vanhu zvavanomirira pasi, Mosesi anokwira gomo. Pamusoro pegomo ipapo, Jehovha anoudza Mosesi kuti Anoda kuti vaIsraeri vaterere Iye uye kuva rudzi Rwake chairwo. Mosesi paanoburuka, anoudza vaIsraeri zvataurwa naJehovha. Vanhu vanoti vachaterera Jehovha, nokuti vanoda kuva rudzi rwake.

Zvino Jehovha anoita chinhu chechienzi. Anotugusa pamusoro pegomo noutsi, anoparira kutinhira kukuru. Anotaurawo kuna vanhu: ‘Ndini Jehovha Mwari wako akakubudisa muEgipita.’ Tevere anoraira: ‘Usanamata vamwe vamwari vapi nevapi kunze kwangu bedzi.’

Mahwendefa maviri

Mwari anopa vaIsraeri mimwe mirairo mipfumbamwe, kana mitemo. Vanhu vanotya kwazvo. Vanoudza Mosesi kuti: ‘Taura kwatiri, nokuti tinotya kuti kana Mwari akataura kwatiri tingafa.’

Pashure Jehovha anoudza Mosesi: ‘Kwira kwandiri mugomo. Ndichakupa mabwe mairi akaserera andanyora paari mitemo yandinoda kuti vanhu vachengete.’ Zvino Mosesi anokwirazve mugomo. Anogarako kwamazuva 40 nousiku.

Mwari ane mitemo mizhinji kwazvo nokuda kwavanhu vake. Mosesi anonyora iyi mitemo. Mwari anopawo Mosesi mabwe maviri akaserera. Panaaya, Mwari amene akanyora mitemo 10 yaakataura kuna vanhu vose. Inonzi Mirairo Gumi.

Mosesi ari paGomo reSinai

Mirairo Gumi mitemo inokosha. Ndozvakaitawo mimwe mitemo mizhinji inopiwa vaIsraeri naMwari. Mumwe weiyi mitemo ndouyu: ‘Unofanira kuda Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose, nendangariro yako yose, mweya wako wose nesimba rako rose.’ Uye mumwe ndouyu: ‘Unofanira kuda muvakidzani wako sokuzvida kwaunoita iwe.’ Mwanakomana waMwari Jesu Kristu, akati iyi ndiyo mitemo mikurusa miiri yakapa Jehovha rudzi rwake Israeri. Gare gare tichadzidza zvinhu zvizhinji pamusoro poMwanakomana waMwari nedzidziso dzake.

Eksodho 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Dheuteronomio 6:4-6; Revhitiko 19:18; Mateo 22:36-40.Mibvunzo

 • Inenge mwedzi miviri vabva muEgipita, vaIsraeri vanodzika musasa kupi?
 • Jehovha anoti anoda kuti vanhu vaitei uye ivo vanopindura kuti chii?
 • Nei Jehovha achipa Mosesi mahwendefa maviri?
 • Kunze kweMirayiro Gumi, Jehovha akapa vaIsraeri mimwe mitemo ipi?
 • Ndeipi mitemo yakanzi naJesu Kristu ndiyo mikuru kupfuura yose?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Eksodho 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; uye 31:18.

  Mashoko akanyorwa pana Eksodho 19:8 anotibatsira sei kunzwisisa zvinodiwa pakuzvitsaurira kwechiKristu? (Mat. 16:24; 1 Pet. 4:1-3)

 • Verenga Dheuteronomio 6:4-6; Revhitiko 19:18; uye Mateo 22:36-40.

  VaKristu vanoratidza sei kuda kwavo Mwari nomuvakidzani? (Mako 6:34; Mab. 4:20; VaR. 15:2)