Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 31: Mosesi naAroni Vanoona Farao

Nhau 31: Mosesi naAroni Vanoona Farao

Apo Mosesi akadzokera Egipita, akaudza mukoma wake Aroni pamusoro pamanenji. Apo Mosesi naAroni vakaratidza vaIsraeri manenji aya, vanhu vose vakadavira kuti Jehovha unavo.

Ipapo Mosesi naAroni vakandoona Farao. Vakamuudza kuti: ‘Jehovha Mwari waIsraeri anoti, “Rega vanhu vangu vaende kwamazuva matatu, kuti vagondinamata murenje.” ’ Asi Farao akati: ‘Handidaviri Jehovha. Uye handizoregi Israeri kuti aende.’

Farao akatsamwa, nokuti vanhu vaida nguva yokusava pabasa kuti vandonamata Jehovha. Nokudaro akavamanikidzira kutoshanda zvakaoma. VaIsraeri vakashora Mosesi nokuda kwamabatirwe avaiitwa, uye Mosesi akasuruvara. Asi Jehovha akamuudza kusanetseka. ‘Ndichaita kuti Farao arege vanhu vangu vaende,’ Jehovha akadaro.

Mosesi naAroni pamberi paFarao

Mosesi naAroni vakandoonazve Farao. Nguva ino vakaita nenji. Aroni akakanda tsvimbo yake pasi, ikava zinyoka. Asi vanhu vakachenjera vaFarao vakakandawo pasi tsvimbo, nyoka ndokuoneka. Asi, tarira! Nyoka yaAroni iri kumedza nyoka dzavanhu vakachenjera. Asi Farao haati aizorega vaIsraeri kuti vaende.

Zvino nguva yakasvika yokuti Jehovha adzidzise Farao chifundo. Unoziva maitire aakakuita here? Kwakanga kuri nokuunza madambudziko 10, kana kuti nhamo huru, paEgipita.

Pashure pamazhinji amadambudziko, Farao anotuma vanhu kundodana Mosesi, ndokuti: ‘Misai dambudziko, uye ndicharega Israeri kuti aende.’ Asi apo dambudziko raizomira, Farao aizochinja ndangariro yake. Haati aizorega vanhu kuti vaende. Asi, pakupedzisira, pashure pedambudziko rechi10, Farao akabudisa vaIsraeri.

Unoziva rimwe nerimwe ramadambudziko 10 here? Vhura peji tigodzidza pamusoro pao.

Eksodho 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Mibvunzo

 • Zvishamiso zvakaitwa naMosesi naAroni zvakaita kuti vaIsraeri vanzwe sei?
 • Mosesi naAroni vakaudza Farao kuti chii, uye Farao akapindura kuti chii?
 • Sezvinoratidzwa pamufananidzo, chii chakaitika apo Aroni akakandira tsvimbo yake pasi?
 • Jehovha akadzidzisa sei Farao chidzidzo, uye Farao akaita sei?
 • Chii chakaitika pashure pedambudziko rechigumi?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Eksodho 4:27-31 uye 5:1-23.

  Farao airevei paakati: “Handimuzivi iye Jehovha”? (Eks. 5:2; 1 Sam 2:12; VaR. 1:21)

 • Verenga Eksodho 6:1-13, 26-30.

  Mupfungwa ipi umo Jehovha asina kuzvizivisa kuna Abrahama, Isaka, naJakobho? (Eks. 3:13, 14; 6:3; Gen 12:8)

  Kuziva kuti Jehovha akangoshandisa Mosesi, kunyange zvazvo Mosesi ainzwa asina kukodzera nokuda kwebasa raakapiwa kunoita kuti tinzwe sei? (Eks. 6:12, 30; Ruka 21:13-15)

 • Verenga Eksodho 7:1-13.

  Mosesi naAroni pavakazivisa Farao kutonga kwaJehovha, muenzaniso wei wavakaratidza vashumiri vaMwari nhasi? (Eks. 7:2, 3, 6; Mab. 4:29-31)

  Jehovha akaratidza sei ukuru hwake pavanamwari veEgipita? (Eks. 7:12; 1 Mak. 29:12)