Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 29: Chikonzero Nei Mosesi Akatiza

Nhau 29: Chikonzero Nei Mosesi Akatiza

Tarira Mosesi achitiza Egipita. Ungaona varume vari kumutandanisa here? Unoziva here kuti nei vachida kuuraya Mosesi? Ngationei kana tingagona kuwana.

Mosesi achitiza muEgipita

Mosesi akakurira mumba yaFarao, mubati ushe weEgipita. Akava murume akachenjera kwazvo uye mukuru. Mosesi aiziva kuti akanga asiri muEgipita, asi kuti vabereki vake chaivo vaiva varanda vechiIsraeri.

Rimwe zuva, ava namakore 40, Mosesi akatema kundoona kuti vanhu vokwake vakadini. Mabatirwe avaiitwa anga akaipisisa. Akaona muEgipita achirova muranda wechiIsraeri. Mosesi akatarisa tarisa, paakaona kusina munhu anoona, akarova muEgipita, ndokufa. Mosesi ndokuvanza chitunha chake mujecha.

Mangwana wacho Mosesi akaendazve kundoona vanhu vokwake. Akafunga kuti angavabetsera kuti vagorega kuvazve varanda. Asi akaona varume vechiIsraeri vaviri vachirwa, saka Mosesi akati kune mumwe aiva nemhaka: ‘Unorovereiko hama yako?’

Murumeyo akati: ‘Ndianiko akakuita mubati ushe wedu nomutongi? Uchandiuraya sokuuraya kwawakaita muEgipita uya here?’

Zvino Mosesi akatya. Akaziva kuti vanhu vakanga vawana chaakanga aitira muEgipita. Kunyange Farao akanzwa nezvakwo, ndokutuma vanhu kundouraya Mosesi. Ndokusaka Mosesi aitofanira kutiza muEgipita.

Apo Mosesi akabva Egipita, akaenda kure kunyika yeMidhiani, akasangana nemhuri yaJetero ikoko, ndokuroora mumwe wavanasikana vake ainzi Zipora. Mosesi akava mufudzi ndokutarisira makwai aJetero. Kwamakore 40 akagara munyika yeMidhiani. Zvino akanga ava namakore 80. Zvino rimwe zuva, achingunotarisira makwai aJetero, chinhu chinoshamisa chakachinja upenyu hwose hwaMosesi chakaitika. Vhura peji, tigoona chiri chishamiso ichi.

Eksodho 2:11-25; Mabasa 7:22-29.Mibvunzo

 • Mosesi akakurirepi, asi chii chaaiziva pamusoro pevabereki vake?
 • Mosesi akaitei paakanga ava nemakore 40?
 • Mosesi akati chii kune mumwe murume muIsraeri akanga achirwa, uye murume wacho akamupindura kuti chii?
 • Nei Mosesi akatiza kuEgipita?
 • Mosesi akatizirepi, uye ndiani waakasangana naye ikoko?
 • Mosesi akaitei mumakore 40 atiza kuEgipita?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Eksodho 2:11-25.

  Pasinei nemakore okudzidziswa uchenjeri hwevaEgipita, Mosesi akaratidza sei kutendeka kwake kuna Jehovha nevanhu vokwake? (Eks. 2:11, 12; VaH. 11:24)

 • Verenga Mabasa 7:22-29.

  Chidzidzoi chatingadzidza kubva mukuedza kwaMosesi kununura vaIsraeri muutapwa hwevaEgipita ari oga? (Mab. 7:23-25; 1 Pet. 5:6, 10)