Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 26: Jobho Anotendeka Kuna Mwari

Nhau 26: Jobho Anotendeka Kuna Mwari

Unonzwira urombo murwere uyu here? Zita rake rinonzi Jobho, uye mukadziyu mudzimai wake. Unoziva here chaari kutaura kuna Jobho? ‘Tuka Mwari ugofa. Ngationei kuti nei aizotaura chinhu chakadai, uye nei Jobho akatambura zvikuru kwazvo.

Jobho aine mamota

Jobho anga akatendeka ari munhu aiterera Jehovha. Aigara muUzi, pedyo neKanani. Jehovha aida Jobho zvikuru kwazvo, asi kwaiva nomunhu aimuvenga. Unoziva kuti ndiani here?

Aiva Satani Dhiyabhorosi. Yeuka, Satani ingirozi yakaipa inovenga Jehovha. Akakwanisa kuita kuti Adhama naEvha vasaterere Jehovha, uye aifunga kuti angaita kuti munhu ari wose asatererewo Jehovha. Asi akakwanisa here? Aiwa. Chimbofunga nezvavarume navakadzi vazhinji vakatendeka vatadzidza nezvavo. Ungadudza vangani?

Jakobho naJosefa vafa muEgipita, Jobho aiva munhu anoisvotendeka kuna Jehovha mupasi rose. Jehovha aida kuti Satani agoziva kuti haati aigona kuita kuti ani naani ave akaipa, nokudaro akati: ‘Tarira Jobho. Ona kuti akatendeka sei kwandiri.’

Satani akati: ‘akatendeka nokuti munomukomborera uye ane zvinhu zvizhinji zvakanaka. Asi mukamutorera izvi, achakutukai.’

Ipapo Jehovha akati: ‘Pfuurira. Zvitore. Ita zvinhu zvakashata zvaunoda kuna Jobho. Tichaona kana akandituka. Iva nechokwadi bedzi chokuti haumuurayi.

Kutanga, Satani akaita kuti vanhu vabe mombe nengamera zvaJobho uye makwai ake akaurayiwa. Uye akauraya vanakomana 10 navanasikana mudutu guru. Tevere, Satani akarovanya Jobho nechirwere ichi chakaipa. Jobho akatambura kwazvo. Ndokusaka mudzimai waJobho akamuudza kuti: ‘Tuka Mwari ufe.’ Asi Jobho haaizokuita. Zve, shamwari nhatu dzenhema dzakauya ndokumuudza kuti akanga ararama upenyu hwakaipa. Asi Jobho akaramba akatendeka.

Ikoku kwakafadza Jehovha kwazvo, uye pashure akakomborera Jobho, sezvaunogona kuona mumufananidzo. Akamuporesa pachirwere chake. Jobho akava navamwe vana 10 vakanaka, nemombe, makwai nengamera zhinji zvakapetwa ruviri pane zvaaiva nazvo kare.

Ko uchagarova akatendeka kuna Jehovha saJobho here? Kana wakatendeka, Mwari achakukomborerawo. Uchakwanisa kurarama nokusingaperi apo pasi rose richanakiswa sebindu reEdheni.

Jobho 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Jobho nemhuri yake


Mibvunzo

 • Ndiani ainzi Jobho?
 • Satani akaedza kuitei, asi akabudirira here?
 • Jehovha akapa Satani mvumo yokuitei, uye nei?
 • Nei mudzimai waJobho akamuudza kuti ‘tuka Mwari ufe’? (Ona mufananidzo.)
 • Sezvaunogona kuona pamufananidzo wechipiri, Jehovha akakomborera Jobho sei, uye nemhaka yei?
 • Kana isu, kufanana naJobho, takatendeka kuna Jehovha, tichagamuchira zvikomborero zvei?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Jobho 1:1-22.

  VaKristu vangatevedzera Jobho sei nhai? (Jobho 1:1; VaF. 2:15; 2 Pet. 3:14)

 • Verenga Jobho 2:1-13.

  Jobho nomudzimai wake vakaita zvinhu zvipi zviviri zvakasiyana pavakatambudzwa naSatani? (Job. 2:9, 10; Zvir. 19:3; Mika 7:7; Mar. 3:14)

 • Verenga Jobho 42:10-17.

  Kufanana kupi kuripo pakati pomubayiro uyo Jobho akawana nouyo Jesu akawana nokuda kwoupenyu hwokutendeka? (Job. 42:12; VaF. 2;9-11)

  Tinokurudzirwa sei nezvikomborero izvo Jobho akawana nokuda kwokuramba akatendeka kuna Mwari? (Jobho 42:10, 12; VaH. 6:10; Jak. 1:2-4, 12; 5:11)

Inzwa zvimwe

MAKADHI EVANHU VOMUBHAIBHERI

Jobho Kadhi reBhaibheri

Zvakaitwa naJobho zvinotidzidzisawo kuti tirambe takavimbika uye titsungirire miedzo yatingasangana nayo. Dhaunirodha kadhi iri romunhu womuBhaibheri wodzidza zvakawanda.