Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 25: Mhuri Inotamira Egipita

Nhau 25: Mhuri Inotamira Egipita

Josefa haangagoni kudzorazve makunzwa ake. Anoudza vabatiri vake vose kubuda mukamurimo. Apo iye ari oga navakoma vake, Josefa anovamba kuchema. Tingafungidzira mashamisikire ari kuita vakoma vake, nokuti havazi kuziva kuti nei ari kuchema. Pakupedzisira anoti: ‘Ndini Josefa. Baba vangu vachiri vapenyu here?’

Vakoma vake vanoshamiswa kwazvo zvokuti havagoni kutaura. Vanotya. Asi Josefa anoti: ‘Ndapota swederai pedyo.’ Pavanodaro, anoti: ‘Ndini munin’ina wenyu Josefa, wamakatengesera muEgipita.’

Josefa anopfuurira kutaura nomutsa: ‘Musazviwanira mhaka nokuti makanditengesera muno. Zvomenemene aiva Mwari akanditumira Egipita kuponesa upenyu hwavanhu. Farao akandiita mubati ushe wenyika yose. Zvino dzokerai nokuchimbidza kuna baba vangu ndokuvaudza izvi. Uye vaudzei kuti vauye ndokugara muno.’

Ipapo Josefa anombundira vakoma vake, uye anovagumbatira achivatsvoda vose. Apo Farao anonzwa kuti vakoma vaJosefa vauya, anoudza Josefa, kuti: ‘Ngavatore ngoro vagondotora baba vavo nemhuri dzavo ndokudzokera kuno. Ndichavapa nyika yakanakisisa muEgipita yose.’

Ndozvavakaita. Unogona kuona Josefa pano achisangana nababa vake pavakasvika Egipita nemhuri yavo yose.

Mhuri yaJakobho yakanga yakura kwazvo. Pamwe chete paiva ne70 pavakatamira Egipita, kuverenga Jakobho navana vake navazukuru. Asi kwaivawo navadzimai, uye zvichida navabatiri vazhinjiwo. Vose vakagara muEgipita. Vainzi vaIsraeri, nokuti Mwari akachinja zita raJakobho kuva Israeri. VaIsraeri vakava rudzi chairwo zvikuru kuna Mwari, sezvatichaona gare gare.

Genesi 45:1-28; 46:1-27.

Josefa nemhuri yake


Mibvunzo

 • Chii chinoitika Josefa paanoudza vakoma vake kuti aiva ani?
 • Josefa anotsanangurira vakoma vake chii nomutsa?
 • Farao anoti chii paanonzwa nezvevakoma vaJosefa?
 • Mhuri yaJakobho yakanga yakakura sei pavakatamira kuEgipita?
 • Mhuri yaJakobho yakasvika pakunzi ani, uye nei?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Genesi 45:1-28.

  Nhoroondo yeBhaibheri yaJosefa inoratidza sei kuti Jehovha anogona kuchinja zvinenge zvichida kukuvadza vashumiri vake kuti zvive nomugumisiro wakanaka? (Gen. 45:5-8; Isa. 8:10; VaF. 1:12-14)

 • Verenga Genesi 46:1-27.

  Jehovha akavimbisei Jakobho paakanga achienda kuEgipita? (Gen. 46:1-4)