Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 23: Maroto aFarao

Nhau 23: Maroto aFarao

Makore maviri apfuura, Josefa achiri mutorongo. Mudiri haanokumuyeuka. Zvino humwe usiku Farao anorota hope dzinokosha mbiri, uye anoshamisika kuti dzinorevei. Unomuona here avete apo? Mangwana acho anodana vachenjeri vake ndokuvaudza zvinhu zvaakarota. Asi havakwanisi kumuzivisa revo yamaroto ake.

Zvino pakupedzisira mudiri anoyeuka Josefa. Anoti kuna Farao: ‘Pandaiva mutorongo maiva nomurume aigona kuzivisa revo yamaroto.’ Pakarepo Farao anoita kuti Josefa abudiswe mutorongo.

Farao anoudza Josefa maroto ake: ‘Ndakaona mhou nomwe dzakakora, dzakaisvonaka. Tevere ndakaona mhou nomwe dzakaonda chaizvo. Uye dzakaonda dzakadya dzakakora.’

Farao achirota

‘Muroto rangu repiri ndakaona hura nomwe dzezviyo dzizere, dzaibva dzichitumbuka padzinde. Tevera ndakaona hura nomwe nhete, dzakaoma dzezviyo. Uye hura nhete dzezviyo dzakavamba kumedza hura nomwe dzakanaka dzezviyo.’

Josefa anoti kuna Farao: ‘Maroto maviri anoreva chinhu chimwe. Mhou nomwe dzakakora nehura nomwe dzizere dzezviyo zvinoreva makore manomwe, nemhou dzakaonda nomwe nehura nomwe nhete zvinoreva mamwe makore manomwe apo muEgipita muchava nezvokudya zvizhinji. Tevere kuchava namakore manomwe apo zvokudya zvishoma zvichamera.’

Nokudaro Josefa anoudza Farao: ‘Sarudzai munhu akachenjera ndokumuita mutarisiri wokuunganidza zvokudya mumakore manomwe akanaka. Ipapo vanhu havazovi nenzara mumakore manomwe akashata anotevera apo zvokudya zvishoma zvichamera.’

Farao anoda pfungwayo. Anosarudza Josefa kuunganidza zvokudya, nokuzvichengeta. Josefa anova munhu anoisvokosha muEgipita, anotevedzera Farao.

Makore masere pashure, mukati menzara, Josefa anoona varume vachiuya. Unoziva here kuti ndivanaani? Idika, vakoma vake 10! Baba vavo Jakobho avatuma Egipita nokuti vakanga vopererwa nezvokudya kumusha muKanani. Josefa anoziva vakoma vake, asi ivo havamuzivi. Unoziva kuti nei here? Imhaka yokuti Josefa akura, uye akapfeka rudzi rwakasiyana rwezvipfeko.

Josefa anoyeuka kuti achiri mukomana akarota pamsoro pavakoma vake vachiuya kuzomufugamira. Unoyeuka uchirava nezvakwo here? Nokudaro Josefa anoona kuti ndiMwari akamutuma Egipita, uye nokuda kwechikonzero chakanaka. Unofunga kuti Josefa anoitei? Ngationei.

Genesi 41:1-57; 42:1-8; 50:20.Mibvunzo

 • Chii chinoitika kuna Farao humwe usiku?
 • Nei mudiri achizouyeuka Josefa pakupedzisira?
 • Sezvinoratidzwa pamufananidzo, Farao akarota zvinhu zvipi zviviri?
 • Josefa anoti zviroto zvacho zvinorevei?
 • Josefa anova sei munhu anokosha kupfuura vose anotevera Farao muEgipita?
 • Nei vakoma vaJosefa vachiuya kuEgipita, uye nei vasingamuzivi?
 • Josefa anoyeuka chiroto chipi, uye chinomubatsira kunzwisisa chii?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Genesi 41:1-57.

  Josefa akaita kuti mbiri ipiwe Jehovha sei, uye vaKristu nhasi vangatevedzera muenzaniso wake munzirai? (Gen. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Pet. 2:12)

  Ko makore ezvakawanda muEgipita akateverwa nemakore enzara anosiyanisa sei zvakarurama mamiriro omudzimu evanhu vaJehovha nhasi neechiKristudhomu? (Gen. 41:29, 30; Amo. 8:11, 12)

 • Verenga Genesi 42:1-8 uye 50:20.

  Hazvina kururama here kuti vanamati vaJehovha vapfugame pamberi pomunhu vachimuremekedza nokuda kwenzvimbo yake kana iyoyo iri tsika yomunyika yacho? (Gen. 42:6)

Inzwa zvimwe

NYAYA DZOMUBHAIBHERI DZINE MIFANANIDZO

Josefa Anoponesa Vanhu

Dhaunirodha nyaya iyi paIndaneti uye verenga nezvaJosefa, uyo akashandiswa naMwari kuti aponese nyika yose.