Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 19: Jakobho Ane Mhuri Huru

Nhau 19: Jakobho Ane Mhuri Huru
Jakobho nevanakomana vake

Chimbotarira iyi mhuri huru. Ava vanakomana 12 vaJakobho. Uye aivawo navanasikana. Unoziva mazita avapi navapi vavanavo here? Ngatidzidzei mamwe acho.

Rea akabereka Rubheni, Simeyoni, Revhi naJudha. Apo Rakeri akaona kuti anga asingabereki vana, akasuruvara zvikuru. Ipapo akapa mubatiri wake Bhirha Jakobho, Bhirha ndokuva navanakomana vaviri vainzi Dhani naNaftari. Reya akapawo mubatiri wake Zirpa Jakobho, Zirpa ndokubereka Gadhi naAsheri. Reya pakupedzisira akavazve navanakomana vaviri, Isakari naZebhuruni.

Pakupedzisira Rakeri akagona kuva nomwana. Akamutumidza kuti Josefa. Gare gare tichadzidza zvimwe zvizhinji nezvaJosefa, nokuti akazova munhu anoisvokosha. Ava ndivo vanakomana 11 vakaberekerwa Jakobho paaigara nababa vaRakeri Rabhani.

Jakobho aivawo navanasikana, asi Bhaibheri rinopa zita romumwe bedzi wavo. Zita rake rainzi Dhina.

Nguva yakasvika yokuti Jakobho asarudze kusiya Rabhani ndokudzokera Kanani. Akaunganidza pamwe chete mhuri yake huru namapoka ake makuru amakwai neemombe, ndokuvamba rwendo rurefu.

Jakobho nemhuri yake vadzokera muKanani nguva shoma, Rakeri akabereka mumwe mwanakomana. Kwakaitika pavaiveri parwendo. Rakeri akatambudzika, uye akazofa achingunosununguka. Asi kakomana kaiva kapenyu. Jakobho akamutumidza kuti Bhenjamini.

Tinoda kuyeuka mazita avanakomana 12 vaJakobho nokuti rudzi rwose rwaIsraeri rwakabva mavari. Idika, ndudzi 12 dzaIsraeri dzinotumidzwa mazita avanakomana 10 vaJakobho navakomana vaviri vaJosefa. Isaka akararama makore mazhinji vakomana ava vose vaberekwa, uye kunofanira kuve kwakamufadza kuva navazukuru vazhinji. Ngationei chakaitika kumuzukurukadzi wake Dhina.

Genesi 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:34, 35.Mibvunzo

 • Vanakomana vatanhatu vaJakobho nomudzimai wake wokutanga Reya vainzi vanaani?
 • Ndevapi vanakomana vaviri avo Zirpa murongo waReya akaberekera Jakobho?
 • Ndeapi akanga ari mazita evanakomana vaviri avo Bhirha murongo waRakeri akaberekera Jakobho?
 • Rakeri akabereka vanakomana vaviri vapi, asi chii chakaitika mwanakomana wechipiri paakaberekwa?
 • Maererano nomufananidzo, Jakobho aiva nevanakomana vangani, uye chii chakabva kwavari?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Genesi 29:32-35; 30:1-26; uye 35:16-19.

  Sezvakaratidzwa pane zvakaitika kuvanakomana 12 vaJakobho, vanakomana vechiHebheru vaiwanzotumidzwa sei mazita munguva dzekare?

 • Verenga Genesi 37:35.

  Kunyange zvazvo Dhina ari iye oga anotaurwa nezita muBhaibheri, tinoziva sei kuti Jakobho aiva nevanasikana vakawanda?