Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 17: Manyambiri Akanga Akasiyana

Nhau 17: Manyambiri Akanga Akasiyana
Esau

Vakomana vaviri vari pano vakasiyana zvikuru, handiti? Unoziva mazita avo here? Muvhimi ndiEsau, uye mukomana anotarisira makwai ndiJakobho.

Esau naJakobho vaiva vanakomana vamanyambiri vaIsaka naRebheka. Baba, Isaka, vaida Esau zvikuru, nokuti aiva muvhimi akanaka uye aizounza kumba zvokudya zvokuti mhuri idye. Asi Rebheka aida Jakobho zvikurusa, nokuti aiva mukomana akanyarara, anorugare.

Sekuru Abrahama vakanga vachiri vapenyu, uye tingangofunga hedu kuti Jakobho aida sei kuvaterera vachitaura nezvaJehovha. Abrahama akazofa ava namakore 175, manyambiri ava namakore 15 ezera.

Esau ava namakore 40 akaroora vakadzi vaviri vokunyika yeKanani. Ikoku kwakasuruvarisa Isaka naRebheka zvikuru, nokuti vakadzi ava vaisanamata Jehovha.

Zvino rimwe zuva chimwe chinhu chakaitika chakashatirirwa Esau munin’ina wake Jakobho. Nguva yakasvika apo Isaka aizopa chikomborero kudangwe rake. Esau zvaaiva mukuru kuna Jakobho, Esau aikarira kuwana ichi chikomborero. Asi Esau akanga atengesa maruramiro okuwana chikomborero kuna Jakobho. Zve, pakaberekwa vakomana vaviri Mwari akanga ati Jakobho aizowana chikomborero. Uye ndizvo zvakaitika. Isaka akapa chikomborerocho Jakobho mwanakomana wake.

Jakobho

Pashure, apo Esau akaziva izvozvi akashatirirwa Jakobho. Akashatirwa kwazvo zvokuti akati aizouraya Jakobho. Apo Rebheka akanzwa izvozvi, akanetseka kwazvo. Nokudaro akaudza murume wake Isaka, kuti: ‘Kuchanetsa zvikuru kana Jakobho akaroorawo mumwe waava vakadzi veKanani.’

Ipapo Isaka akadana mwanakomana wake Jakobho ndokumuudza, kuti: ‘Usaroora mukadzi weKanani. Panzvimbo pakwo enda kumba kwasekuru vako Bhetueri muHarani. Roora mumwe wavanasikana vomwanakomana wavo Rabhani.’

Jakobho akaterera baba vake, uye pakarepo akavamba rwendo rwurefu rwokuenda kwaigara hama dzake muHarani.

Genesi 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-27; 28:1-5; VaHebheru 12:16, 17.Mibvunzo

 • Esau naJakobho vaiva vanaani, uye vakanga vakasiyana sei?
 • Esau naJakobho vakanga vakura zvakadini pakafa sekuru vavo Abrahama?
 • Esau akaitei zvakasuruvarisa zvikuru amai vake nababa?
 • Nei Esau akatsamwira zvikuru munun’una wake Jakobho?
 • Isaka akarayira mwanakomana wake Jakobho kuti chii?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Genesi 25:5-11, 20-34.

  Jehovha akaprofitei nezvevanakomana vaviri vaRebheka? (Genesi 25:23)

  Musiyanoi wakanga uripo pakati pemafungiro aJakobho neaEsau nezvekodzero dzavo dzokuzvarwa nadzo? (Gen. 25:31-34)

 • Verenga Genesi 26:34, 35; 27:1-46; uye 28:1-5.

  Zvakaoneka sei kuti Esau akanga asingakoshesi zvinhu zvokunamata? (Gen. 26:34, 35; 27:46)

  Kuti Jakobho awane chikomborero chaMwari, Isaka akamuudza kuti aitei? (Gen. 28:1-4)

 • Verenga VaHebheru 12:16, 17.

  Muenzaniso waEsau unoratidzei pamusoro pezvinoguma zvaitika kune vaya vanozvidza zvinhu zvitsvene?