Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 15: Mudzimai waRoti Anocheuka

Nhau 15: Mudzimai waRoti Anocheuka

Roti nemhuri yake vaigara pamwe chete naAbrahama muKanani. Rimwe zuva Abrahama akati kuna Roti: ‘Pano hapana mafuro akaringanira zvipfuyo zvedu zvose. Ndapota, ngatiparadzanei. Kana ukaenda kune rumwe rutivi, ipapo ndichaendawo kune rumwe.

Roti akatarira panyika. Akaona rutivi rwakaisvonaka rwenyika rwaiva nemvura nouswa hwakanaka hwezvipfuyo zvake. Urwu rwaiva Ruwa rweJoridhani. Saka Roti akatamisirako mhuri yake nezvipfuyo. Pakupedzisira vakaita musha wavo muguta reSodhoma.

Vanhu veSodhoma vakanga vakaipa kwazvo. Ikoku kwakatsamwisa Roti, nokuti aiva munhu akanaka. Mwari akatsamwiswawo. Pakupedzisira, Mwari akatuma ngirozi mbiri kundonyevera Roti kuti aizoparadza Sodhoma neguta rapedyopo reGomora nemhaka youipi hwawo.

Ngirozi dzakaudza Roti: ‘Chimbidza! Tora mudzimai wako navanasikana vako vaviri ndokubuda muno!’ Roti nemhuri yake vakati nonokei kuenda, nokudaro ngirozi dzakavabata maoko ndokuvabudisa kunze kweguta. Ipapo imwe yengirozi yakati: ‘Tizai nokuda kwoupenyu hwenyu! Musacheuka. Tizirai kuzvikomo, kuti mugorega kuurayiwa.’

Roti navanasikana vake vakaterera ndokutiza muSodhoma. Havana kumira kwechinguvana, uye havana kucheuka. Asi mudzimai waRoti haana kuterera. Vakati vaenda daro rakati o kubva Sodhoma, akamira ndokucheuka. Ipapo mudzimai waRoti akava shongwe yomunyu. Ungamuona here mumufananidzo?

Tingadzidza chifundo chakanaka makuri. Kunoratidza kuti Mwari unoponesa vanomuterera, asi vasingamutereri vacharashikirwa noupenyu hwavo.

Genesi 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Ruka 17:28-32; 2 Petro 2:6-8.

Roti achitiza muSodhoma


Mibvunzo

 • Nei Abrahama naRoti vakaparadzana?
 • Nei Roti akasarudza kugara muSodhoma?
 • Vanhu vomuSodhoma vakanga vakaita sei?
 • Ngirozi mbiri dzakapa Roti nyevero yokuti chii?
 • Nei mudzimai waRoti akava churu chomunyu?
 • Chii chatingadzidza pane zvakaitika kumudzimai waRoti?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Genesi 13:5-13.

  Pamusoro pokugadzirisa zvinetso nomumwe munhu, chidzidzoi chatinogona kudzidza kuna Abrahama? (Gen. 13:8, 9; VaR. 12:10; VaF. 2:3, 4)

 • Verenga Genesi 18:20-33.

  Kubata kwaJehovha naAbrahama kunotipa sei chivimbo chokuti Jehovha naJesu vachatonga zvakarurama? (Gen. 18: 25, 26; Mat. 25:31-33)

 • Verenga Genesi 19:1-29.

  Nhoroondo yeBhaibheri iyi inoratidzei pamusoro pemaonero anoita Mwari ungochani? (Gen. 19:5, 13; Revh. 20:13)

  Musiyano wei watinowana munzira idzo Roti naAbrahama vakaita nadzo pavakaudzwa naMwari zvokuita, uye tingadzidzei pane izvi? (Gen. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Verenga Ruka 17:28-32.

  Mudzimai waRoti ainzwa sei mumwoyo make pamusoro pezvinhu zvenyama, uye izvi zvinoshanda sei senyevero kwatiri? (Ruka 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25)

 • Verenga 2 Petro 2:6-8.

  Tichitevedzera Roti, tinofanira kuona sei nyika isingadi Mwari yakatipoteredza? (Ezek. 9:4; 1 Joh. 2:15-17)