Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 13: Abrahama—Shamwari yaMwari

Nhau 13: Abrahama—Shamwari yaMwari

Imwe yenzvimbo dzakandogara vanhu pashure paMafashamo yainzi Uri. Yakava guta rinokosha rine dzimba dzakanaka mariri. Asi vanhu imomo vainamata vamwari venhema. Ndozvavaiitawo muBhabheri. Vanhu vomuUri neBhabheri vakasiyana naNoa nomwanakomana wake Shemi, vakapfuurira kubatira Jehovha.

Pakupedzisira, makore 350 pashure pamafashamo, Noa akatendeka akafa. Aingova makore maviri bedzi pashure apo munhu waunoona mumufananidzo uyu akaberekwa. Aiva munhu anokosha kwazvo kuna Mwari. Ainzi Abrahama. Aigara nemhuri yake muguta reUri.

Abrahama achitarira nyeredzi

Rimwe zuva Jehovha akaudza Abrahama kuti: ‘Ibva paUri napahama dzako, ugoenda kunyika yandichakuratidza.’ Abrahama akaterera Mwari ndokusiya zvinofadza zvose zveUri here? Hungu. Uye yaiva mhaka yokuti Abrahama aigaroteerera Mwari zvokuti akazozivikanwa seshamwari yaMwari.

Vamwe vemhuri yaAbrahama vakaenda naye paakabva Uri. Baba vake Tera vakaenda. Roti mwana womunin’ina wake akaendawo. Uye, idika, mudzimai waAbrahama Sara akaendawo. Munguva yakati vose vakasvika panzvimbo inonzi Harani, pakafira Tera. Vaiva kure neUri.’

Pashure pechinguvana Abrahama nemhuri yake vakabva Harani ndokusvika munyika inonzi Kanani. Imomo Jehovha akati: ‘Iyi ndiyo nyika yandichapa kuvana vako.’ Abrahama akagara muKanani uye aigara mumatende.

Mwari akavamba kubetsera Abrahama zvokuti akazova namapoka makuru amakwai nedzimwe mhuka namazana avabatiri. Asi iye naSara havana kuva navana vapi navapi vavo vamene.

Apo Abrahama akanga ava namakore 99, Jehovha akati: ‘Ndinopikira kuti uchava baba vamarudzi mazhinji avanhu.’ Asika kwaizoitika sei, sezvo Abrahama naSara zvino vakanga vanyanyokukwegura zvokusagona kubereka mwana?

Genesi 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18: 9-19.Mibvunzo

 • Vanhu vorudzii vaigara muguta reUri?
 • Murume ari pamufananidzo ndiani, akaberekwa rini, uye aigarepi?
 • Mwari akaudza Abrahama kuti aitei?
 • Nei Abrahama akanzi shamwari yaMwari?
 • Ndiani akaenda naAbrahama paakabuda muUri?
 • Mwari akaudza Abrahama kuti chii paakasvika panyika yeKanani?
 • Mwari akapikira Abrahama chii paakanga ava nemakore 99?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Genesi 11:27-32.

  Abrahama naRoti vaiva noukamai? (Gen. 11:27)

  Kunyange zvazvo Tera akanzi ndiye akatamisa mhuri yake kuenda kuKanani, tinoziva sei kuti Abrahama ndiye akatanga kutama uku, uye nei akaita kudaro? (Gen. 11:31; Mab 7:2-4)

 • Verenga Genesi 12:1-7.

  Jehovha akawedzera chii pasungano yaAbrahama pashure pokunge Abrahama asvika munyika yeKanani? (Gen. 12:7)

 • Verenga Genesi 17:1-8, 15-17.

  Abrahama akachinjwa zita kuva ani paakanga ava nemakore 99, uye nei? (Gen. 17:5)

  Jehovha akavimbisa Sara zvikomborero zvei munguva yemberi? (Gen. 17:15,16)

 • Verenga Genesi 18:9-19.

  Pana Genesi 18:19, mabasa api avanababa anotaurwa ipapo? (Dheut. 6:6,7; VaEf. 6:4)

  Chii chakaitika kuna Sara chinoratidza kuti hapana chatinogona kuvanzira Jehovha? (Gen. 18:12, 15; Pis. 44:21)