Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 6: Mwanakomana Akanaka, Nowakaipa

Nhau 6: Mwanakomana Akanaka, Nowakaipa

Tarira Kaini naAbheri zvino. Vose vari vaviri vakura. Kaini akava murimi. Anorima zviyo, michero nemirivo.

Kaini naAbheri vachipa Mwari zvibayiro

Abheri akava mupfuyi wamakwai. Anoda kutarisira makwayana. Anokura kuva makuru, nokudaro Abheri nokukurumidza anova neboka rose ramakwai rokutarisira.

Rimwe zuva Kaini naAbheri vanounzira Mwari chipo. Kaini anounza zvokudya zvaakarima. Uye Abheri anounza gwai rakanakisisa raanaro. Jehovha anofadzwa naAbheri nechipo chake. Asi haafadzwi naKaini nechipo chake. Unoziva here kuti neiko?

Handi kungoti bedzi chipo chaAbheri chakanaka pane chaKaini. Imhaka yokuti Abheri munhu akanaka. Anoda Jehovha nomukoma wake. Asi Kaini akaipa; haadi munin’ina wake.

Nokudaro Mwari anoudza Kaini kuti achinje nzira dzake. Asi Kaini haatereri. Akatsamwa kwazvo nokuti Mwari anoda Abheri kwazvo. Nokudaro Kaini anoti kuna Abheri, ‘Handei kumunda.’ Ikoko, vari voga havo, Kaini anorova munin’ina wake Abheri. Anomurova nesimba zvokuti anomuuraya. Chakanga chisiri chinhu chakaipa chokuti Kaini aite here?

Kaini achitiza mushure mokuuraya Abheri

Kunyange Abheri akafa, Mwari achikumuyeuka. Aiva akanaka, uye Jehovha haambokanganwi munhu akadaro. Saka rimwe zuva Jehovha Mwari achamutsira Abheri kuupenyu. Panguvayo Abheri haazombofi. Achakwanisa kugara pasi pano narini. Hakuzovi kwakanaka here kuziva vanhu vakadai saAbheri?

Asi Mwari haafadzwi navanhu vakadai saKaini. Saka Kaini auraya munin’ina wake, Mwari akamuranga nokumudzingira kure nemhuri yavo. Apo Kaini akaenda kundogara murumwe rutivi rwapasi, akaenda neimwe yehanzvadzi dzake, uye yakava mudzimai wake.

Munguva yakati kuti Kaini nomudzimai wake vakavamba kuva navana. Vamwe vanakomana navanasikana vaAdhama naEvha vakaroorana, uye vakavawo navana. Nokukurumidza pasi pano pakava navanhu vazhinji. Ngatidzidze pamusoro pevamwe vacho.

Genesi 4:2-26; 1 Johani 3:11, 12; Johani 11:25.Mibvunzo

 • Kaini naAbheri vanoita mabasa eyi?
 • Kaini naAbheri vanopa zvipo zvorudzii kuna Jehovha?
 • Nei Jehovha achifarira chipo chaAbheri, uye nei asingafariri chaKaini?
 • Kaini munhu worudzii, uye Jehovha anoedza kumururamisa sei?
 • Kaini anoitei pavanenge vari voga musango nomunun’una wake?
 • Tsanangura zvakaitika kuna Kaini pashure pokunge auraya munun’una wake.

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Genesi 4:2-26.

  Jehovha akarondedzera sei nzvimbo ine ngozi iyo Kaini akanga ari? (Gen. 4:7)

  Kaini akaratidza sei mafungiro aiva mumwoyo make? (Gen. 4:9)

  Jehovha anoona sei kudeurwa kweropa risina mhaka? (Gen. 4:10; Isa. 26:21)

 • Verenga 1 Johani 3:11, 12.

  Nei Kaini akatsamwa zvikuru, uye izvi zvinoshanda sei senyevero kwatiri nhasi? (Gen. 4:4, 5; Zvir. 14:30; 28:22)

  Bhaibheri rinoratidza sei kuti kunyange mhuri yedu yose painenge ichishora Jehovha, tinogona kuramba takavimbika? (Pis. 27:10; Mat. 10:21, 22)

 • Verenga Johani 11:25.

  Jehovha anovimbisei nokuda kwevanofira kururama? (Joh. 5:24)