Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 4: Nei Vakarasikirwa Nomusha Wavo

Nhau 4: Nei Vakarasikirwa Nomusha Wavo

Chiona kuti chii chiri kuitika zvino. Adhama naEvha vari kubudiswa mubindu rakaisvonaka reEdheni. Unoziva here kuti chikonzero nei?

Adhama naEvha vachibudiswa mubindu reEdheni

Imhaka yokuti vakaita chimwe chinhu chakashata kwazvo. Nokudaro Jehovha ari kuvaranga. Unoziva here chinhu chakashata chakaitwa naAdhama naEvha?

Vakaita chimwe chinhu chavasina kuudzwa kuita naMwari. Mwari akavaudza kuti vangadya zvokudya pamiti yomubindu. Asi Mwari akati vasadya muti mumwe, nokuti vakadya vaizofa. Akaita kuti mutiwo urambe uri wake. Tinoziva kuti kutora chimwe chinhu chiri chomumwe munhu kwakashata, handiti? Eya, chii chakaitika?

Rimwe zuva apo Evha aiva oga mubindumo, nyoka yakataura naye. Funga nezvakwo! Yakaudza Evha kudya muchero womuti wavakaudzwa kusadya naMwari. Apo Jehovha akaita nyoka haana kudziita kuti dzigotaura. Nokudaro kungangoreva bedzi kuti mumwe munhu akanga achiita kuti nyoka itaure. Akanga ari aniko?

Anga asi Adhama. Nokudaro aitofanira kuva mumwe wavanhu vakanga vaitwa naJehovha kare asati aita pasi. Vanhuvo ingirozi, uye hatingadzioni. Ngirozi iyoyi yakanga yazvikudza zvikuru. Yakavamba kufunga kuti inofanira kuva mudzori saMwari. Uye yaida kuti vanhu vaiterere pane kuteerera Jehovha. Ndiyo ngirozi yakataurisa nyoka.

Iyi ngirozi yakakwanisa kunyengedza Evha. Payakamuudza kuti aizofanana naMwari kana akadya muchero, akakudavira. Nokudaro akadya, naAdhamawo. Adhama naEvha havana kuterera Mwari, ndokusaka vakarashikirwa nomusha wavo wakaisvonaka webindu.

Asi rimwe zuva Mwari achatarisira kuti pasi rose rinotsvindiswa sebindu reEdheni. Gare gare tichadzidza magovererane aungaita mukuriita nenzira iyi. Asika zvino, ngationei chakaitika kuna Adhama naEvha.

Genesi 2:16, 17; 3:1-13, 24; Zvakazarurwa 12:9.Mibvunzo

 • Mumufananidzo, chii chiri kuitika kuna Adhama naEvha?
 • Nei Jehovha akavaranga?
 • Nyoka yakaudza Evha kuti chii?
 • Ndiani akaita kuti nyoka itaure naEvha?
 • Nei Adhama naEvha vakarasikirwa nomusha wavo weParadhiso?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Genesi 2:16, 17 uye 3:1-13, 24.

  Mubvunzo wakabvunzwa Evha nenyoka waireva nhema sei pamusoro paJehovha? (Gen. 3:1-5; 1 Joh. 5:3)

  Evha anoshanda somuenzaniso wokutinyevera sei? (VaF. 4:8; Jak. 1:14, 15; 1 Joh. 2:16)

  Adhama naEvha vakakundikana kubvuma mhosva yezviito zvavo munzira ipi? (Gen 3:12, 13)

  Makerubhi akanga ari kumabvazuva kwebindu reEdheni akatsigira sei uchangamire hwaJehovha? (Gen. 3:24)

 • Verenga Zvakazarurwa 12:9.

  Satani ave achibudirira zvakadini pakuita kuti vanhu vabve pasi pokutonga kwaMwari? (1 Joh. 5:19)