Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Indonesia

Indonesia

IYI inhoroondo inobata-bata yevarume nevakadzi vechiKristu vanozvininipisa, vakaramba vakashinga panguva yokusagadzikana kwezvematongerwo enyika, painetsana vanhu vezvitendero uye pakabhanwa Zvapupu kwemakore 25, zvakonzerwa nevafundisi. Verenga nezvehama yakanga yanyorwa pamazita evanhu vaida kuurayiwa nemaCommunist uyewo nezvemunhu aimbova mukuru wechikwata chematsotsi, asi akazova muKristu akakura pakunamata. Verengawo nyaya yevamwe vasikana vaviri vaiva matsi vakatanga kuwirirana vakazoziva kuti vaiva mukoma nemunin’ina. Onawo kuti vanhu vaJehovha vari kubudirira sei kuparidza mashoko akanaka munyika iyi ine maMuslim akawanda kupfuura nyika dzose.

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

Zvakaita Indonesia

Ona pfupiso yezvakaita Indonesia, nyika ine zvitsuwa zvakawanda pasi rose.

Kutengesa Zvinhu Zvinoshandiswa Pakukaringa

Kuma1500, bhizimisi remaspice rakasimudzira upfumi hwenyika

Uku Ndiko Kwandinoda Kutangira!

Macolporteur (mapiyona) ainge akashinga akabva kuAustralia akakurira matambudziko paaitanga basa rekuparidza.

Nzira Dzakatanga Kushandiswa Pakuparidza

Nhepfenyuro dzeredhiyo nekuparidza pazviteshi zvengarava zvakaita kuti vaya vaivenga chokwadi muIndonesia vagumbuke.

Bibelkring

Chitendero ichi chakatanga nevanhu vakanga vaverenga mabhuku eZvapupu zvaJehovha asi vakazotanga kuva nedzidziso dzisiri mumagwaro.

Aikoshesa Pfuma Yekunamata

Vanhu vakapaza vakatora zvinhu pamba paThio Seng Bie iye aripo, asi vakasiya chinhu chaaikoshesa kupfuura zvavakatora.

West Java Inoita Zvibereko

Mabhuku edu paairamba achibhanwa, Zvapupu zvakaramba zvichiparidzira nekuchenjerera.

Kudzvinyirirwa Nehurumende yeJapan

Pairwiwa Hondo Yenyika II, zvimwe Zvapupu zvakakwanisa kunyoresa makadhi ehurumende yeJapan asi zvisingapindiri mune zvematongerwo enyika.

Piyona Ainge Akashinga

Pamakore 60 aaiita basa, André Elias airamba akavimbika pasinei nekuti aibvunzurudzwa uye aityisidzirwa.

Mamishinari ekuGiriyedhi Anosvika

Mamishinari ekutanga akabva kuGiriyedhi akabatsira kuti basa rekuparidza rikurumidze kufambira mberi.

Basa Rinotanga Kunzvimbo Dziri Kumabvazuva

Vafundisi vachabudirira here kupikisa pari zvino?

Mamwe Mamishinari Anosvika

Pakati pemakore ekuma1970, mukana wekuparidza mashoko akanaka wakangoerekana wapera.

Mwanasikana Chaiye waSara

Titi Koetin aizviisa pasi pemurume wake nemwoyo wese uye akawana mubayiro mukuru.

Gungano Risingakanganwiki

Gungano raiti “Mashoko Akanaka Asingaperi” rakaitwa muna 1963, rakabudirira pasinei nematambudziko akakura.

Ndakapotsa Ndaurayiwa Nevapanduki vechiCommunist

Ronald Jacka akanga atochererwa guva.

Makore 50 Ari Piyona Chaiye0

Muna 1964, mumwe mufundisi weimwe chechi yakabuda muRoma akati, ‘Ndichadzinga Zvapupu zvaJehovha zvese zviri muManokwari!’ Akabudirira here?

Aimbova Mukuru Mukuru Wematsotsi, Ava Munhu Anoremekedzwa

Mutungamiriri wesangano revasori akabvunza kuti: “Ko Zvapupu zvaJehovha zviri kumbonyatsoitei muIndonesia?”

Vakatsunga Kuramba Vachiita Basa

Chii chakaita kuti vamwe vanhu vaiona zvaiitika vazoti, “Zvapupu zvaJehovha zvakaita sezvipikiri”?

Havana Kurega Kuungana Pamwe Chete

Pakabviswa kubhanwa kwainge kwakaitwa Zvapupu zvaJehovha, mumwe mukuru mukuru akati: “Gwaro iri handiro riri kukupai rusununguko rwekunamata.”

Kuratidza Rudo rwechiKristu Panoitika Njodzi

Zvapupu zvaJehovha zvakakurumidza kubatsira vanhu pashure pokunge taundi rekuIndonesia rinonzi Gunungsitoli raparara nekudengenyeka kwenyika.

Takaramba Kusiya Kutenda Kwedu

Daniel Lokollo anoyeuka kushungurudzwa kwaakaitwa nemagadhijeri.

Takateerera Zvatakarayirwa Tikapona!

Kurwisana kwaiita vaKristu nemaMuslim kwakaita kuti zvinhu zviomere Zvapupu zvaJehovha.

Basa Rinoramba Richienderera Mberi

Basa reZvapupu parakangobvumirwa zviri pamutemo, hama dzakabatsirwa nezvinhu zvitatu.

Vanodada Nekuzivisa Zita raJehovha

Zvapupu zvakakwanisa sei kukunda tsika neunhu zvaivatadzisa kuva neushingi?

Hofisi Yebazi Iri Mudenga

Vaya vaitsvaka ndima ine vanhu vakawanda vasati vamboparidzirwa, vakazoiwana.

Jehovha Akatikomborera Kupfuura Zvataifunga!

Ungano iri mumusha weTugala Oyo, kuIndonesia, yakawana chikomborero chayakanga isingafungire.

Vava Pamwe Chete Zvakare!

Vamwe vasikana matsi mukoma nemunin’ina vokuIndonesia vainge vaparadzaniswa mumwe wacho paakapiwa vanhu vokumurera, asi chokwadi chakazovabatanidza.