Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Regore reZvapupu zvaJehovha ra2016

Verenga nezvebasa rakaitwa neZvapupu zvaJehovha muna 2015 uye nhoroondo yazvo muIndonesia.

Rugwaro Rwegore Rwa2016

VaHebheru 13:1 ine mashoko anokurudzira uye okurumbidza.

Tsamba Inobva kuDare Rinotungamirira

Tsamba ino inokurudzira iri kuratidza kuti urongwa hwakadai sejw.org, JW Broadcasting, nezvingoro zvatinoshandisa pakuparidza, uye Magungano Emunharaunda a2015, zviri kuratidza kuti Jehovha ari kutikomborera.

“JW Broadcasting Tinoida Chaizvo!”

Zvii zvakaitwa kuti nhepfenyuro iyi yeterevhizheni yepaIndaneti izovapo?

Kuita Kuti Dzimba dzoUmambo Dzikurumidze Kuvakwa

Basa racho rakachinjwa maitirwo aro kuti dzimba dzakawanda dzivakwe.

Basa Riri Kuitwa kuWarwick Rava Papi?

Inzwa kuti basa rekuvaka riri kuitwa kumahofisi makuru eZvapupu zvaJehovha rava papi.

Kuwana Vanhu Vanonetsa Kuona

Chii chakaita kuti Terry abvume kuti zvaakanzwa neZvapupu zvaJehovha kwaiva kupindurwa kwemunyengetero wake?

Chiedza Chinoramba Chichiwedzera Kupenya

Muchikamu chino, ona kuti Jehovha ari kuramba achivhenekera sei vanamati vake vechokwadi.

Kutsaurirwa Kwemapazi

Zvapupu zvaJehovha zvekuMadagascar nekuIndonesia zvakakomborerwa chaizvo kutanga kwegore ra2015.

Shanduro yeNyika Itsva Mumitauro Yakawanda

Mugore rebasa ra2015, Bhaibheri iri rakabudiswa mumitauro 16 riri pamhando dzakasiyana-siyana.

Mushumo Wenyaya Dzemumatare

Pasi rese hondo yekuti Zvapupu zvisasarurwe iri kuenderera mberi.

Nyaya Dzinofadza—Dzakaitika Kwakasiyana-siyana

Zvakatengwa nemari yakabuda mubhokisi remupiro raKen zvakabatsira kuti Imba yoUmambo ivakwe.

Africa

Inzira itsva dzipi dziri kushandiswa neZvapupu pakuparidza mashoko akanaka?

Nyika dzekuAmerica

Nei mumwe mukadzi aidzidza ari kusango achiona nekenduru? Nei mumwe mambo wemarudzi akatanga-tanga kugara kuAmerica ainge akamirira Zvapupu? Uye nei mumwe munhu aimbotambudza Zvapupu akachema?

Nyika dzokuAsia neMiddle East

Hapana chinotadzisa vazivisi voUmambo kuita basa ravo, kungava kuremara kana kusungwa.

Europe

Murume werudzi rwechiRoma, musungwa, uye mukadzi aifunga kuzviuraya, vakabayiwa mwoyo pavakanzwa chokwadi.

Oceania

Matafura emabhuku, zvingoro, jw.org, nemavhidhiyo zviri kushandiswa pakudyara mbeu yechokwadi kuvanhu vakawanda

Zvakaita Indonesia

Ona pfupiso yezvakaita Indonesia, nyika ine zvitsuwa zvakawanda pasi rose.

Kutengesa Zvinhu Zvinoshandiswa Pakukaringa

Kuma1500, bhizimisi remaspice rakasimudzira upfumi hwenyika

Uku Ndiko Kwandinoda Kutangira!

Macolporteur (mapiyona) ainge akashinga akabva kuAustralia akakurira matambudziko paaitanga basa rekuparidza.

Nzira Dzakatanga Kushandiswa Pakuparidza

Nhepfenyuro dzeredhiyo nekuparidza pazviteshi zvengarava zvakaita kuti vaya vaivenga chokwadi muIndonesia vagumbuke.

Bibelkring

Chitendero ichi chakatanga nevanhu vakanga vaverenga mabhuku eZvapupu zvaJehovha asi vakazotanga kuva nedzidziso dzisiri mumagwaro.

Aikoshesa Pfuma Yekunamata

Vanhu vakapaza vakatora zvinhu pamba paThio Seng Bie iye aripo, asi vakasiya chinhu chaaikoshesa kupfuura zvavakatora.

West Java Inoita Zvibereko

Mabhuku edu paairamba achibhanwa, Zvapupu zvakaramba zvichiparidzira nekuchenjerera.

Kudzvinyirirwa Nehurumende yeJapan

Pairwiwa Hondo Yenyika II, zvimwe Zvapupu zvakakwanisa kunyoresa makadhi ehurumende yeJapan asi zvisingapindiri mune zvematongerwo enyika.

Piyona Ainge Akashinga

Pamakore 60 aaiita basa, André Elias airamba akavimbika pasinei nekuti aibvunzurudzwa uye aityisidzirwa.

Mamishinari ekuGiriyedhi Anosvika

Mamishinari ekutanga akabva kuGiriyedhi akabatsira kuti basa rekuparidza rikurumidze kufambira mberi.

Basa Rinotanga Kunzvimbo Dziri Kumabvazuva

Vafundisi vachabudirira here kupikisa pari zvino?

Mamwe Mamishinari Anosvika

Pakati pemakore ekuma1970, mukana wekuparidza mashoko akanaka wakangoerekana wapera.

Mwanasikana Chaiye waSara

Titi Koetin aizviisa pasi pemurume wake nemwoyo wese uye akawana mubayiro mukuru.

Gungano Risingakanganwiki

Gungano raiti “Mashoko Akanaka Asingaperi” rakaitwa muna 1963, rakabudirira pasinei nematambudziko akakura.

Ndakapotsa Ndaurayiwa Nevapanduki vechiCommunist

Ronald Jacka akanga atochererwa guva.

Makore 50 Ari Piyona Chaiye0

Muna 1964, mumwe mufundisi weimwe chechi yakabuda muRoma akati, ‘Ndichadzinga Zvapupu zvaJehovha zvese zviri muManokwari!’ Akabudirira here?

Aimbova Mukuru Mukuru Wematsotsi, Ava Munhu Anoremekedzwa

Mutungamiriri wesangano revasori akabvunza kuti: “Ko Zvapupu zvaJehovha zviri kumbonyatsoitei muIndonesia?”

Vakatsunga Kuramba Vachiita Basa

Chii chakaita kuti vamwe vanhu vaiona zvaiitika vazoti, “Zvapupu zvaJehovha zvakaita sezvipikiri”?

Havana Kurega Kuungana Pamwe Chete

Pakabviswa kubhanwa kwainge kwakaitwa Zvapupu zvaJehovha, mumwe mukuru mukuru akati: “Gwaro iri handiro riri kukupai rusununguko rwekunamata.”

Kuratidza Rudo rwechiKristu Panoitika Njodzi

Zvapupu zvaJehovha zvakakurumidza kubatsira vanhu pashure pokunge taundi rekuIndonesia rinonzi Gunungsitoli raparara nekudengenyeka kwenyika.

Takaramba Kusiya Kutenda Kwedu

Daniel Lokollo anoyeuka kushungurudzwa kwaakaitwa nemagadhijeri.

Takateerera Zvatakarayirwa Tikapona!

Kurwisana kwaiita vaKristu nemaMuslim kwakaita kuti zvinhu zviomere Zvapupu zvaJehovha.

Basa Rinoramba Richienderera Mberi

Basa reZvapupu parakangobvumirwa zviri pamutemo, hama dzakabatsirwa nezvinhu zvitatu.

Vanodada Nekuzivisa Zita raJehovha

Zvapupu zvakakwanisa sei kukunda tsika neunhu zvaivatadzisa kuva neushingi?

Hofisi Yebazi Iri Mudenga

Vaya vaitsvaka ndima ine vanhu vakawanda vasati vamboparidzirwa, vakazoiwana.

Jehovha Akatikomborera Kupfuura Zvataifunga!

Ungano iri mumusha weTugala Oyo, kuIndonesia, yakawana chikomborero chayakanga isingafungire.

Vava Pamwe Chete Zvakare!

Vamwe vasikana matsi mukoma nemunin’ina vokuIndonesia vainge vaparadzaniswa mumwe wacho paakapiwa vanhu vokumurera, asi chokwadi chakazovabatanidza.

Makore Zana Apfuura—1916

Zvakaitika gore ra1916 rava kunopera zvakaita kuti zvinhu zvichinje chaizvo kuVadzidzi veBhaibheri.

Nhamba Dzose dza2015

Zvinhu zvipi zvatakashandisa uye takashanda nesimba zvakadii pakuparidza mashoko akanaka oUmambo hwaMwari

Kupinda Chirangaridzo—Chishanu, 3 April 2015

Mushandirapamwe wemavhiki mana wakabudirira chaizvo.