Jehovha akaratidza Ezekieri ngoro huru yokudenga, inomiririra chikamu chisingaoneki chesangano raJehovha. Pasinei nekukura kwengoro yacho, inomhanya zvikuru uye inochinja kwainenge ichienda ichikurumidza semheni. (Ezek. 1:15-28) Zvinhu zvinofadza zvakaitika gore rakapera zvinoratidza kuti chikamu chesangano raJehovha Mwari chepasi pano chiri kufambawo saizvozvo.