ANENGE makore 500 apfuura, pedyo nepanotangira rwizi runonzi Sierra Leone, nhondo yemuti unobereka vana vanenge donje yakamera uye yakatanga kukura. Kwemakore 300 muti uyu pawaikura midungwe yevanhu vakasuruvara zvikuru yaipfuura nepauri. Vanhu vane utsinye vaitengesa varanda vakaendesa varume, vakadzi nevana vanenge 150 000 kumisika yevaranda yaiva mhiri kwemakungwa.

Muti unozivikanwa zvikuru weCotton Tree wemuFreetown

 Musi wa11 March 1792, mazana evaranda akasunungurwa kubva kuAmerica akaungana pasi pemuti uya unonzi Cotton Tree kuti apemberere kudzorerwa kwavo kuAfrica. Musi iwoyo vakavamba guta rinonzi Freetown, zvichiratidza tarisiro yavaiva nayo. Varanda vakanga vasunungurwa vakaramba vachiuya kusvikira nzvimbo yacho yava kugarwa nemadzinza anopfuura 100 evanhu vomuAfrica. Vagari vatsva ava vakatanga kushandisa Cotton Tree sechiratidzo chorusununguko netariro.

Kwemakore anenge 100, Zvapupu zvaJehovha muSierra Leone zvave zvichinyaradza vavakidzani vazvo netariro yerusununguko rwakatokura zvikuru—“rusununguko runobwinya rwevana vaMwari.” (VaR. 8:21) Rusununguko urwu runoreva kusunungurwa pauranda hwechivi nerufu, Umambo hwaMwari hunotungamirirwa naMesiya pahuchaunza rugare hwoita kuti nyika ive Paradhiso.—Isa. 9:6, 7; 11:6-9.

Mumakore 50 apfuura, bazi reZvapupu zvaJehovha muSierra Leone rave richitarisirawo basa rokuparidza muGuinea. Nyika iyi yayakavakidzana nayo yave iine matambudziko ezvematongerwo enyika, ekurarama kwevanhu, uye ezveupfumi, zvichiita kuti vakawanda vevagari vemo vagamuchire shoko reBhaibheri rinokurudzira.

Zvapupu zvaJehovha muSierra Leone neGuinea zvakazivisa mashoko akanaka pasinei nezvipingamupinyi zvakawanda. Izvi zvinosanganisira kuoma kweupenyu, urombo hwakanyanyisa, kuwanda kwevanhu vasina kudzidza, tsika dzakadzika midzi, kusawirirana kwemadzinza uye kurwisana kwakaipisisa. Nyaya inotevera inopa uchapupu hwekutenda uye kuzvipira kusingazununguki kwevashumiri vaJehovha ava vakavimbika. Tinovimba kuti nyaya yavo ichakusvika pamwoyo yosimbisa kutenda kwako muna “Mwari anopa tariro.”—VaR. 15:13.