Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Misi Nemakore Ezviri muBhaibheri

Misi Nemakore Ezviri muBhaibheri
 1. “Pakutanga . . . ”

 2. 4026 B.C.E. Kusikwa kwaAdhamu

 3.  3096 B.C.E. Kufa kwaAdhamu

 4.  2370 B.C.E. Mafashamo anotanga

 5.  2018 B.C.E. Abrahamu anoberekwa

 6. 1943 B.C.E. Sungano yaAbrahamu

 7.  1750 B.C.E. Josefa anotengeswa somuranda

 8.  1613 B.C.E. asati asvika Jobho anoedzwa

 9.  1513 B.C.E. Kubuda muIjipiti

 10.  1473 B.C.E. VaIsraeri vanopinda muKenani vachitungamirirwa naJoshua

 11. 1467 B.C.E. VaIsraeri vanopedza kutora chikamu chikuru cheKenani

 12.  1117 B.C.E. Sauro anozodzwa samambo

 13.  1070 B.C.E. Mwari anovimbisa Dhavhidhi Umambo

 14. 1037 B.C.E. Soromoni anova mambo

 15. 1027 B.C.E. Temberi yomuJerusarema inopera

 16. munenge muna 1020 B.C.E. Rwiyo rwaSoromoni runopera

 17.  997 B.C.E. Israeri inokamurwa kuva umambo huviri

 18.  munenge muna 717 B.C.E. Kuunganidzwa kweZvirevo kunopera

 19.  607 B.C.E. Jerusarema rinoparadzwa; utapwa hwokuBhabhironi hunotanga

 20.  539 B.C.E. Bhabhironi rinokundwa naKoreshi

 21. 537 B.C.E. Nhapwa dzechiJudha dzinodzokera kuJerusarema

 22. 455 B.C.E. Masvingo eJerusarema anovakwazve;  vhiki 69 dzemakore dzinotanga

 23. Pashure pa443 B.C.E. Maraki anopedza bhuku rake rouprofita

 24.  munenge muna 2 B.C.E. Kuberekwa kwaJesu

 25. 29 C.E. Jesu anobhabhatidzwa uye  anotanga kuparidza nezvoUmambo hwaMwari

 26. 31 C.E. Jesu anosarudza vaapostora vake 12; anopa Mharidzo yepaGomo

 27.  32 C.E. Jesu anomutsa Razaro

 28.  Nisani 14, 33 C.E. Jesu anorovererwa (Nisani anoenderana nechikamu chaMarch nechaApril)

 29. Nisani 16 , 33 C.E. Jesu anomutswa

 30.  Sivhani 6, 33 C.E. Pendekosti; kudururwa kwomudzimu mutsvene (Sivhani anoenderana nechikamu chaMay nechaJune)

 31. 36 C.E. Koneriyasi anova muKristu

 32.  munenge muna 47-48 C.E. Rwendo rwokutanga rwaPauro rwokuparidza

 33. munenge muna 49-52 C.E. Rwendo rwechipiri rwaPauro rwokuparidza

 34. munenge muna 52-56 C.E. Rwendo rwechitatu rwaPauro rwokuparidza

 35.  munenge muna 60-61 C.E. Pauro anonyora tsamba ari musungwa muRoma

 36.  62 C.E. asati asvika Jakobho munin’ina waJesu nokuna amai anonyora tsamba yake

 37.  66 C.E. VaJudha vanomukira Roma

 38. 70 C.E. Jerusarema netemberi yaro zvinoparadzwa nevaRoma

 39.  munenge muna 96 C.E. Johani anonyorwa Zvakazarurwa

 40. munenge muna 100 C.E. Kufa kwaJohani, wokupedzisira pavaapostora