Jakobho, Petro, Johani, uye Judha vanonyora tsamba dzokukurudzira vamwe vaKristu

JAKOBHO naJudha vaiva vanin’ina vaJesu nokuna amai vake. Petro naJohani vaiva pakati pevaapostora 12 vaJesu. Varume vana ivavo vakanyora tsamba nomwe dziri muMagwaro echiKristu echiGiriki. Tsamba imwe neimwe ine zita romunyori wayo. Mazano akafuridzirwa ari mutsamba idzi akaitirwa kubatsira vaKristu kuramba vakaperera kuna Jehovha uye vakavimbika kuUmambo hwake.

Ratidza kutenda. Kungotaura kuti une kutenda hakuna kukwana. Kutenda kwechokwadi kunoita kuti munhu aite chimwe chinhu. Jakobho akanyora kuti, “Chokwadi, . . . kutenda kusina mabasa kwakafa.” (Jakobho 2:26) Zvatinoita nokutenda patinotarisana nemiedzo zvinoita kuti titsungirire. Kuti abudirire, muKristu anofanira kukumbira uchenjeri kuna Mwari, aine chivimbo chokuti achamupa. Kutsungirira kunoita kuti tifarirwe naMwari. (Jakobho 1:2-6, 12) Kana munamati akaramba akaperera uye aine kutenda, Jehovha Mwari achaita chimwe chinhu. Jakobho anoti, “Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi.”Jakobho 4:8.

Kutenda kwemuKristu kunofanira kuva kwakasimba zvikuru kuti kumubatsire kukurira miedzo uye pfungwa dzokuita zvounzenza. Unzenza hwakanga hwakapararira hwakaita kuti Judha akurudzire vaainamata navo kuti, ‘varwire kwazvo kutenda.’Judha 3.

Ramba uine mufambiro wakachena. Jehovha anotarisira kuti vanamati vake vave vatsvene, kureva kuti vanofanira kuva vakachena muzvinhu zvose. Petro akanyora kuti: “Ivaiwo vatsvene pamufambiro wenyu wose, nokuti zvakanyorwa kuti: ‘Munofanira kuva vatsvene, nokuti ini [Jehovha] ndiri mutsvene.’” (1 Petro 1:15, 16) VaKristu vane muenzaniso wakanaka wokutevedzera. Petro anoti, “Kristu akakutambudzikirai, achikusiyirai muenzaniso kuti munyatsotevera tsoka dzake.” (1 Petro 2:21) Kunyange zvazvo vaKristu vangatambura pamusana pekuti vanorarama maererano nemirayiro yaMwari, vanochengetedza “hana yakanaka.” (1 Petro 3:16, 17) Petro anokurudzira vaKristu kuti vawedzere pamabasa matsvene omufambiro uye mabasa okuzvipira kuna Mwari sezvavanomirira zuva raMwari rokutonga uye nyika itsva yakapikirwa ‘muchange muine kururama.’2 Petro 3:11-13.

“Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi.”Jakobho 4:8

Ratidza rudo. Johani anonyora kuti, “Mwari rudo.” Muapostora wacho anotaura kuti Mwari akaratidza rudo rukuru nokutumira Jesu se“chibayiro chokuyananisira zvivi zvedu.” VaKristu vanofanira kuitei? Johani anotsanangura kuti: “Vadiwa, kana Mwari akatida zvakadai, saka isu tinosungirwawo kuti tidanane.” (1 Johani 4:8-11) Imwe nzira yokuratidza nayo rudo rwakadaro ndeyokugamuchira vatinonamata navo.3 Johani 5-8.

Zvisinei, vanamati vaJehovha vangaratidza sei kumuda kwavanoita? Johani anopindura kuti: “Kuda Mwari kunoreva izvi, kuti tichengete mirayiro yake; uye mirayiro yake hairemi.” (1 Johani 5:3; 2 Johani 6) Vaya vanoteerera Mwari vanovimbiswa kuti vacharamba vachidiwa naye ‘vachifunga nezvoupenyu husingaperi.’Judha 21.

Kubva pana Jakobho; 1 Petro; 2 Petro; 1 Johani; 2 Johani; 3 Johani; Judhasi.