MAWANIRWO ANOITWA NDIMA DZEMUBHAIBHERI

Bhaibheri rinoumbwa nemabhuku madiki 66. Rine zvikamu zviviri zvinoti: Magwaro echiHebheru nechiAramaiki (“Testamende Yekare”) uye Magwaro echiGiriki (“Testamende Itsva”). Bhuku rimwe nerimwe remuBhaibheri rakakamurwa kuva zvitsauko nendima. Panonyorwa magwaro, nhamba yokutanga inotevera zita rebhuku remuBhaibheri inoratidza chitsauko, uye nhamba kana kuti manhamba anozotevera anoratidza ndima. Somuenzaniso, Genesisi 1:1 inoreva kuti Genesisi chitsauko 1, ndima 1.