Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zviri muShoko raMwari

 MUBVUNZO 5

Bhaibheri Rinotaura Nezvei?

Bhaibheri Rinotaura Nezvei?

“Ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi nepakati pevana vako nomwana wake. Iye achakupwanya musoro uye iwe uchamupwanya chitsitsinho.”

Genesisi 3:15

“Marudzi ose enyika achazvikomborera nokumwana wako nokuti wateerera inzwi rangu.”

Genesisi 22:18

“Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika, sezvakunoitwa kudenga.”

Mateu 6:10

“Zvino Mwari anopa rugare achakurumidza kupwanya Satani pasi petsoka dzenyu.”

VaRoma 16:20

“Zvinhu zvose pazvinenge zvaiswa pasi pake, Mwanakomana achabva azviisawo pasi poUyo akaisa zvinhu zvose pasi pake, kuti Mwari ave zvinhu zvose kuvanhu vose.”

1 VaKorinde 15:28

 “Zvino zvipikirwa zvakataurwa kuna Abrahamu uye kumwana wake . . . , uyo ari Kristu. Uyewo, kana muri vanhu vaKristu, chokwadi muri vana vaAbrahamu.”

VaGaratiya 3:16, 29

“Umambo hwenyika hwava umambo hwaShe wedu nohwaKristu wake, uye Iye achatonga samambo nokusingaperi-peri.”

Zvakazarurwa 11:15

“Naizvozvo dhiragoni huru yakakandwa pasi, nyoka yepakutanga, iyo inonzi Dhiyabhorosi uye Satani, ari kutsausa nyika yose inogarwa; akakandwa panyika, uye ngirozi dzake dzakakandwa pasi pamwe chete naye.”

Zvakazarurwa 12:9

“Yakabata dhiragoni, nyoka yepakutanga, iye Dhiyabhorosi uye Satani, ikamusunga kwemakore ane chiuru.”

Zvakazarurwa 20:2