UPROFITA

“Iwe, haiwa Bhetrehema Efrata, . . . kwauri kuchabuda munhu achava mutongi pakati paIsraeri nokuda kwangu.”

Mika 5:2

KUZADZIKA KWAHWO

“Pashure pokunge Jesu aberekwa muBhetrehema reJudhiya mumazuva amambo Herodhi, tarira! vazivi venyeredzi vokumativi okumabvazuva vakasvika kuJerusarema.”

Mateu 2:1

UPROFITA

“Vanogovana nguo dzangu, vanokanda mijenya pazvipfeko zvangu.”

Pisarema 22:18

KUZADZIKA KWAHWO

“Zvino varwi vakati varoverera Jesu, vakatora nguo dzake dzokunze vakaita migove mina . . . Asi nguo yomukati yakanga isina musono, zvayakanga yakarukwa kubva kumusoro kusvikira pasi. Naizvozvo vakataurirana kuti: ‘Ngatiregei kuibvarura, asi ngatisarudzei nemijenya pamusoro payo kuti ichava yaani.’”

Johani 19:23, 24

 UPROFITA

“Anorinda mapfupa ose aiyeye; hapana rimwe chete rawo rakatyoka.”

Pisarema 34:20

KUZADZIKA KWAHWO

“Pavakasvika kuna Jesu, havana kutyora makumbo ake, zvavakaona kuti akanga atofa.”

Johani 19:33

UPROFITA

“Akanga achibayiwa nokuda kwokudarika kwedu.”

Isaya 53:5

KUZADZIKA KWAHWO

“Mumwe wevarwi akadhuvhura rutivi rwake nepfumo, uye ropa nemvura zvikabva zvabuda.”

Johani 19:34

UPROFITA

“Vakabva varipa mubayiro wangu, masirivha makumi matatu.”

Zekariya 11:12, 13

KUZADZIKA KWAHWO

“Zvino mumwe wevane gumi nevaviri, ainzi Judhasi Iskariyoti, akaenda kuvapristi vakuru, akati: ‘Muchandipei kuti ndimutengese kwamuri?’ Ivo vakamutemera masirivha makumi matatu.”

Mateu 26:14, 15; 27:5