Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 MUBVUNZO 12

Tingava Netariro Yei Nezvevakafa?

Tingava Netariro Yei Nezvevakafa?

“Musashamiswa neizvi, nokuti awa iri kuuya mairi vaya vose vari mumakuva vachayeukwa uye vachanzwa inzwi rake, vobuda.”

Johani 5:28, 29

“Kuchava nokumuka kwevakarurama nevasina kururama.”

Mabasa 24:15

“Ndakaona vakafa, vakuru nevaduku, vamire pamberi pechigaro choumambo, uye mipumburu yakavhurwa. Asi mumwe mupumburu wakavhurwa; ndiwo mupumburu woupenyu. Vakafa vakatongwa nezvinhu zviya zvakanga zvakanyorwa mumipumburu maererano nemabasa avo. Gungwa rakabudisa vaya vakafa vakanga vari mariri, uye rufu neHadhesi [Guva] zvakabudisa vakafa vakanga vari mazviri, uye vakatongwa mumwe nomumwe maererano nemabasa ake.”

Zvakazarurwa 20:12, 13