Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zviri muShoko raMwari

 MUBVUNZO 3

Ndiani Akanyora Bhaibheri?

Ndiani Akanyora Bhaibheri?

“Mosesi akanyora mashoko ose aJehovha.”

Eksodho 24:4

“Dhanieri akarota hope, akaona zvaakaratidzwa mumusoro make ari pamubhedha wake. Panguva iyoyo akanyora hope dzacho. Akataura nhoroondo yakazara yenyaya dzacho.”

Dhanieri 7:1

“Pamakagamuchira shoko raMwari, ramakanzwa kwatiri, hamuna kurigamuchira seshoko revanhu, asi, sezvariri chaizvo, seshoko raMwari.”

1 VaTesaronika 2:13

“Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari uye runobatsira pakudzidzisa.”

2 Timoti 3:16

“Uprofita hahuna kumbounzwa chero panguva ipi zvayo nevanhu, asi vanhu vakataura zvichibva kuna Mwari sezvavaitungamirirwa nomudzimu mutsvene.”

2 Petro 1:21