“Vakarurama vachagara nhaka yenyika, [uye] vachagara mairi nokusingaperi.”

Pisarema 37:29

“Nyika inogara iripo nokusingagumi.”

Muparidzi 1:4

“Achaparadza rufu nokusingaperi, uye Changamire Ishe Jehovha achapukuta misodzi pazviso zvose.”

Isaya 25:8

“Panguva iyoyo maziso emapofu achasvinudzwa, uye nzeve dzematsi dzichavhurwa. Panguva iyoyo munhu akaremara achakwakuka sezvinoita nondo hono, rurimi rwembeveve ruchashevedzera ruchifara. Nokuti mvura ichange yatubuka murenje, uye hova mubani rerenje.”

Isaya 35:5, 6

“Achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve. Zvinhu zvokutanga zvapfuura.”

Zvakazarurwa 21:4

 “Vachavaka dzimba vogaramo; vachadyara minda yemizambiringa vodya zvibereko zvayo. Havazovaki mumwe ogaramo; havazodyari mumwe odya. Nokuti mazuva evanhu vangu achaita semazuva omuti; uye vanhu vandakasarudza vachafarira basa remaoko avo zvizere.”

Isaya 65:21, 22