“Kuti vanhu vazive kuti imi, mune zita rokuti Jehovha, imi moga ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwenyika yose.”

Pisarema 83:18

“Zivai kuti Jehovha ndiMwari. Ndiye akatisika, kwete isu pachedu.”

Pisarema 100:3

“Ndini Jehovha. Ndiro zita rangu; handizopi kukudzwa kwangu kune mumwe munhu, nokurumbidzwa kwangu kumifananidzo yakavezwa.”

Isaya 42:8

“Munhu wose anodana zita raJehovha achaponeswa.”

VaRoma 10:13

“Chokwadi, imba imwe neimwe inovakwa nomumwe munhu, asi iye akavaka zvinhu zvose ndiMwari.”

VaHebheru 3:4

 “Tarirai kumusoro [kudenga] muone. Ndiani akasika zvinhu izvi? Ndiye anobudisa uto razvo maererano nokuwanda kwazvo, anozvishevedza zvose nemazita azvo. Nokuda kwoukuru hwesimba rake guru, zvaainewo simba guru, hapana kana chimwe chete chazvo chinoshayikwa.”

Isaya 40:26