VARUME/VANABABA

“Saizvozvo varume vanofanira kuda madzimai avo semiviri yavo. Anoda mudzimai wake anozvida, nokuti hapana murume akambovenga nyama yake; asi anoipa zvokudya uye anoitarisira . . . Mumwe nomumwe wenyu ngaadewo mudzimai wake sezvaanozviita.”

VaEfeso 5:28, 29, 33

“Vanababa, musatsamwisa vana venyu, asi rambai muchivarera mukuranga nokutungamirira pfungwa kunoitwa naJehovha.”

VaEfeso 6:4

MADZIMAI

“Mudzimai anofanira kuremekedza murume wake kwazvo.”

VaEfeso 5:33

“Imi madzimai, zviisei pasi pevarume venyu, sezvazvakakodzera munaShe.”

VaKorose 3:18

 VANA

“Vana, teererai vabereki venyu munaShe, nokuti izvi ndizvo zvakarurama: ‘Kudza baba vako naamai vako’; uyo uri murayiro wokutanga une chipikirwa chokuti: ‘Kuti zvikufambire zvakanaka uye ugare panyika kwenguva refu.’”

VaEfeso 6:1-3

“Imi vana, teererai vabereki venyu pazvinhu zvose, nokuti izvi zvinofadza kwazvo munaShe.”

VaKorose 3:20