Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zviri muShoko raMwari

 MUBVUNZO 17

Bhaibheri Ringabatsira Sei Mhuri Yako?

Bhaibheri Ringabatsira Sei Mhuri Yako?

VARUME/VANABABA

“Saizvozvo varume vanofanira kuda madzimai avo semiviri yavo. Anoda mudzimai wake anozvida, nokuti hapana murume akambovenga nyama yake; asi anoipa zvokudya uye anoitarisira . . . Mumwe nomumwe wenyu ngaadewo mudzimai wake sezvaanozviita.”

VaEfeso 5:28, 29, 33

“Vanababa, musatsamwisa vana venyu, asi rambai muchivarera mukuranga nokutungamirira pfungwa kunoitwa naJehovha.”

VaEfeso 6:4

MADZIMAI

“Mudzimai anofanira kuremekedza murume wake kwazvo.”

VaEfeso 5:33

“Imi madzimai, zviisei pasi pevarume venyu, sezvazvakakodzera munaShe.”

VaKorose 3:18

 VANA

“Vana, teererai vabereki venyu munaShe, nokuti izvi ndizvo zvakarurama: ‘Kudza baba vako naamai vako’; uyo uri murayiro wokutanga une chipikirwa chokuti: ‘Kuti zvikufambire zvakanaka uye ugare panyika kwenguva refu.’”

VaEfeso 6:1-3

“Imi vana, teererai vabereki venyu pazvinhu zvose, nokuti izvi zvinofadza kwazvo munaShe.”

VaKorose 3:20