Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 MUBVUNZO 15

Ungawana Sei Mufaro?

Ungawana Sei Mufaro?

“Zviri nani kuva nezvokudya zvomuriwo paine rudo pane kuva nenzombe yakakodzwa asi paine ruvengo.”

Zvirevo 15:17

“Ini, Jehovha, ndini Mwari wako, Iye anokudzidzisa kuti ubatsirwe, Iye anokufambisa panzira yaunofanira kufamba nayo.”

Isaya 48:17

“Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu, nokuti umambo hwokumatenga ndohwavo.”

Mateu 5:3

“Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.”

Mateu 22:39

“Zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo saizvozvo.”

Ruka 6:31

“Vanofara vaya vanonzwa shoko raMwari vachirichengeta!”

Ruka 11:28

 “Kana munhu aine zvizhinji upenyu hwake hahubvi pazvinhu zvaainazvo.”

Ruka 12:15

“Naizvozvo, kana tiine zvokudya nezvokupfeka nepokugara, tichagutsikana nezvinhu izvi.”

1 Timoti 6:8

“Kupa kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.”

Mabasa 20:35