Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zviri muShoko raMwari

 MUBVUNZO 19

Chii Chiri Mumabhuku eBhaibheri Akasiyana-siyana?

Chii Chiri Mumabhuku eBhaibheri Akasiyana-siyana?

MAGWARO ECHIHEBHERU (“TESTAMENDE YEKARE”)

MABHUKU 5 EKUTANGA:

Genesisi, Eksodho, Revhitiko, Numeri, Dheuteronomio

Kubva pakusika kusvika pakutanga kwerudzi rwevaIsraeri vekare

MABHUKU ENHOROONDO (MABHUKU 12):

Joshua, Vatongi, Rute

Kupinda kwevaIsraeri muNyika Yakapikirwa uye zvakazoitika pashure

1 na2 Samueri, 1 na2 Madzimambo, 1 na2 Makoronike

Nhoroondo yerudzi rwaIsraeri kusvika pakuparadzwa kweJerusarema

Ezra, Nehemiya, Esteri

Nhoroondo yevaJudha pavakanga vadzoka kubva kwavakanga vakatapwa kuBhabhironi

MABHUKU ENHETEMBO (MABHUKU 5):

Jobho, Mapisarema, Zvirevo, Muparidzi, Rwiyo rwaSoromoni

Muunganidzwa wemashoko ouchenjeri uye nziyo

MABHUKU EUPROFITA (MABHUKU 17):

Isaya, Jeremiya, Mariro, Ezekieri, Dhanieri, Hosiya, Joeri, Amosi, Obhadhiya, Jona, Mika, Nahumi, Habhakuki, Zefaniya, Hagai, Zekariya, Maraki

Uprofita, kana kuti zvakafanotaurwa zvine chokuita nevanhu vaMwari

 MAGWARO ECHIKRISTU ECHIGIRIKI (“TESTAMENDE ITSVA”)

EVHANGERI INA (MABHUKU 4):

Mateu, Mako, Ruka, Johani

Nhoroondo yeupenyu hwaJesu uye ushumiri hwake

MABASA EVAAPOSTORA (BHUKU RIMWE CHETE):

Nhoroondo yekutanga kweungano yechiKristu uye basa reumishinari

TSAMBA (MABHUKU 21):

VaRoma, 1 na2 VaKorinde, VaGaratiya, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, 1 na2 VaTesaronika

Tsamba dzainyorerwa ungano dzakasiyana siyana dzechiKristu

1 na2 Timoti, Tito, Firimoni

Tsamba dzainyorerwa vamwe vaKristu

VaHebheru, Jakobho, 1 na2 Petro, 1, 2, na3 Johani, Judha

Dzimwewo tsamba dzainyorerwa vaKristu

ZVAKAZARURWA (BHUKU RIMWE CHETE):

Zviprofita zvinotevedzana zvakaratidzwa muapostora Johani