Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 MUBVUNZO 18

Ungaswedera Sei Pedyo naMwari?

Ungaswedera Sei Pedyo naMwari?

“Haiwa imi Munzwi womunyengetero, vanhu vemarudzi ose vachauya kwamuri.”

Pisarema 65:2

“Vimba naJehovha nomwoyo wako wose, urege kuvimba nokunzwisisa kwako. Funga nezvake munzira dzako dzose, uye iye acharuramisa makwara ako.”

Zvirevo 3:5, 6

“Kuti vawane upenyu husingaperi, vanofanira kuramba vachiwana zivo pamusoro penyu, imi Mwari wechokwadi chete, uye pamusoro pouya wamakatuma, iye Jesu Kristu.”

Johani 17:3

“Chokwadi, [Mwari haasi] kure nomumwe nomumwe wedu.”

Mabasa 17:27

“Izvi ndizvo zvandinoramba ndichinyengeterera, kuti rudo rwenyu rurambe ruchiwanda nezivo yakarurama uye noungwaru hwakazara.”

VaFiripi 1:9

 “Kana mumwe wenyu achishayiwa uchenjeri, ngaarambe achikumbira Mwari, uye iye achahupiwa; nokuti iye ane rupo kuna vose uye haazvidzi.”

Jakobho 1:5

“Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi. Chenesai maoko enyu, imi vatadzi, munatse mwoyo yenyu, imi mune mwoyo miviri.”

Jakobho 4:8

“Kuda Mwari kunoreva izvi, kuti tichengete mirayiro yake; uye mirayiro yake hairemi.”

1 Johani 5:3