“Bhuku iri romutemo harifaniri kubva pamuromo pako, unofanira kuriverenga nenzwi riri pasi masikati nousiku, kuti uchenjerere kuita maererano nezvose zvakanyorwa mariri; nokuti kana ukadaro uchaita kuti nzira yako ibudirire, wobva waita nokuchenjera.”

Joshua 1:8

“Vakaramba vachiverenga bhuku racho zvinonzwika, iwo mutemo waMwari wechokwadi, uchitsanangurwa, uchidudzirwa; uye vakaramba vachiita kuti zvaiverengwa zvacho zvinzwisisike.”

Nehemiya 8:8

“Anofara munhu asingafambi maererano nezano revakaipa, asingamiri munzira yevatadzi . . . , asi anofarira mutemo waJehovha, [uye] anoverenga mutemo wake nenzwi riri pasi masikati nousiku. . . . Zvose zvaanoita zvichabudirira.”

Pisarema 1:1-3

“Firipi akamhanya ari parutivi, akamunzwa achiverenga zvinonzwika bhuku romuprofita Isaya, akati: ‘Unonyatsoziva zvauri kuverenga here?’ Iye akati: ‘Chokwadi, ndingadaro sei kana mumwe asingandirayiridzi?’”

Mabasa 8:30, 31

 “Izvo zvaari zvisingaoneki, iro simba rake risingagumi nokuva kwake Mwari, zvinonyatsooneka kubvira pakasikwa nyika, nokuti zvinonzwisiswa panoonekwa zvinhu zvakaitwa, zvokuti havana chokuzvipembedza nacho.”

VaRoma 1:20

“Fungisisa zvinhu izvi; nyura mazviri, kuti kufambira mberi kwako kuonekwe nevanhu vose.”

1 Timoti 4:15

“Ngatirangarirane kuti tikurudzirane kuva norudo nemabasa akanaka kwazvo, tisingaregi kuungana kwedu.”

VaHebheru 10:24, 25

“Kana mumwe wenyu achishayiwa uchenjeri, ngaarambe achikumbira Mwari, uye iye achahupiwa; nokuti iye ane rupo kuna vose uye haazvidzi.”

Jakobho 1:5