Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 MUBVUNZO 11

Chii Chinoitika Kumunhu Paanofa?

Chii Chinoitika Kumunhu Paanofa?

“Simba rake roupenyu rinobuda, iye odzokera kuivhu rake; nezuva iroro pfungwa dzake dzinoparara.”

Pisarema 146:4

“Vapenyu vanoziva kuti vachazofa; asi vakafa havana kana chavanoziva . . . Zvose zvinowana ruoko rwako kuti ruite, zviite nesimba rako rose, nokuti muSheori [Guva], iyo nzvimbo yauri kuenda, hamuna basa kana kuronga mazano kana zivo kana uchenjeri.”

Muparidzi 9:5, 10

“[Jesu] akati kwavari: ‘Razaro shamwari yedu azorora, asi ndiri kuenda ikoko kunomumutsa muhope.’ Zvisinei, Jesu akanga ataura pamusoro porufu rwake. Asi vakafunga kuti akanga achitaura pamusoro pokuzorora akarara. Naizvozvo, panguva iyoyo, Jesu akavataurira asingambovanzi kuti: ‘Razaro afa.’”

Johani 11:11, 13, 14