“Rudzi ruchamukira rudzi noumambo huchamukira umambo . . . Zvinhu zvose izvi zvichava kutanga kwemarwadzo enhamo.”

Mateu 24:7, 8

“Vaprofita venhema vazhinji vachamuka votsausa vanhu vazhinji; uye rudo rwevazhinji ruchatonhora nokuda kwokuwedzera kwokusateerera mutemo.”

Mateu 24:11, 12

“Pamunonzwa nezvehondo nemashoko ezvehondo, musatya; zvinhu izvi zvinofanira kuitika, asi kuguma kunenge kuchigere.”

Mako 13:7

“Kuchava nokudengenyeka kwenyika kukuru, uye munzvimbo nenzvimbo muchava nematenda nokushomeka kwezvokudya; kuchava nezvinoonekwa zvinotyisa uye zviratidzo zvikuru zvichabva kudenga.”

Ruka 21:11

 “Mumazuva okupedzisira nguva dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo dzichasvika. Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvikudza, vanomhura, vasingateereri vabereki, vasingaongi, vasina kuvimbika, vasina rudo rukuru rwokuzvarwa narwo, vasingambodi kubvumirana, vanochera vamwe, vasingazvidzori, vanotyisa, vasingadi zvakanaka, vatengesi, vakaoma musoro, vanozvitutumadza nokuda kwokudada, vanoda mafaro panzvimbo pokuda Mwari, vane mufananidzo wokuzvipira kuna Mwari, asi vachikundikana kurarama maererano nesimba rakwo.”

2 Timoti 3:1-5