Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zviri muShoko raMwari

Zviri muShoko raMwari

Wana muBhaibheri mhinduro dzemibvunzo inokosha 20.

MUBVUNZO 1

Mwari Ndiani?

Zvitendero zvakawanda zvinodzidzisa kuti Mwari haanzwisisiki kana kuti isimbawo zvaro, asi Bhaibheri rinodzidzisa zvakasiyana neizvi.

MUBVUNZO 2

Ungadzidza Sei nezvaMwari??

Kungoverenga Bhaibheri chete kwakatokwana here?

MUBVUNZO 3

Ndiani Akanyora Bhaibheri?

Rinongovawo bhuku reuchenjeri hwevanhu here, kana kuti rinotopfuura ipapo?

MUBVUNZO 4

Bhaibheri Rakarurama Here Mune Zvesayenzi?

Kana Bhaibheri richibva kuna Mwari, rinofanira kunge rakarurama parinotaura nezvenyaya dzesayenzi.

MUBVUNZO 5

Bhaibheri Rinotaura Nezvei?

Pane mavhesi 10 anoita kuti tinzwisise dingindira raro.

MUBVUNZO 6

Bhaibheri Rakafanotaurei nezvaMesiya?

Harisi simba raJesu rakaita kuti uprofita hwakawanda huzadziswe paari.

MUBVUNZO 7

Bhaibheri Rakafanotaurei Nezvenguva Yatiri Kurarama?

Kuwedzera kuri kuita hondo, nzara, kusateerera mutemo, uye kuora kuri kuita tsika dzevanhu zvinorevei?

MUBVUNZO 8

Mwari Ndiye Ari Kukonzera Kutambura Kwevanhu Here?

Patinotambura anenge achitiedza here?

MUBVUNZO 9

Nei Vanhu Vachitambura?

Kana Mwari asiri iye anokonzera kutambura, ndiani ari kukonzera kana kuti chii chinokonzera?

MUBVUNZO 10

Bhaibheri Rinovimbisei Nezveramangwana?

Zvarinovimbisa zvinogona kukushamisa.

MUBVUNZO 11

Chii Chinoitika Kumunhu Paanofa?

Rufu izambuko rekuti munhu ave nehumwe upenyu here?

MUBVUNZO 12

Tingava Netariro Yei Nezvevakafa?

Kana munhu akafa zvatopera here?

MUBVUNZO 13

Bhaibheri Rinotii Panyaya Yebasa?

Vakawanda havanakidzwi nekushanda uye vanotarisira kuti nguva ichazosvika pavanenge vasisafaniri kushanda. Izvi ndizvo zvaidiwa naMwari here?

MUBVUNZO 14

Ungashandisa Sei Zvinhu Zvako?

Mazano emuBhaibheri ayo asingagumi kushanda anogona kukubatsira kuti ushandise zvinhu zvako pane kuti izvo zvikushandise.

MUBVUNZO 15

Ungawana Sei Mufaro?

Bhaibheri rinoratidza nzira yakamboedzwa ikaonekwa kuti inoshanda pakuita kuti tiwane mufaro uye tigutsikane.

MUBVUNZO 16

Ungakurira Sei Kuzvidya Mwoyo?

Kana kuzvidya mwoyo kukaita sekwava kukukurira, Bhaibheri rinogona kukubatsira.

MUBVUNZO 17

Bhaibheri Ringabatsira Sei Mhuri Yako?

Ona kuti mhuri yako ingava sei nerunyararo uye mufaro.

MUBVUNZO 18

Ungaswedera Sei Pedyo naMwari?

Unogona kuva neushamwari hwepedyo naMwari.

MUBVUNZO 19

Chii Chiri Mumabhuku eBhaibheri Akasiyana-siyana?

Ona zvakaita Bhaibheri.

MUBVUNZO 20

Ungaita Sei Kuti Unyatsobatsirwa Nekuverenga Bhaibheri?

Pasinei nokuti uri kuverenga papi muBhaibheri, kutsvaga mhinduro yemibvunzo mina kunogona kuita kuti ubatsirwe zvikuru.