Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Unogona Kuva Shamwari yaMwari!

 CHIDZIDZO 9

Shamwari dzaMwari Ndivanaani?

Shamwari dzaMwari Ndivanaani?

Jesu Kristu Mwanakomana waJehovha uye ishamwari yake yapedyo, yaanoda zvikuru. Asati ararama somunhu panyika, Jesu akararama kudenga sechisikwa chomudzimu chine simba. (Johani 17:5) Ipapo akabva auya pasi pano kuti adzidzise vanhu chokwadi pamusoro paMwari. (Johani 18:37) Akapawo upenyu hwake somunhu kuti aponese vanhu vanoteerera kubva muchivi norufu. (VaRoma 6:23) Jesu zvino ndiye Mambo woUmambo hwaMwari, hurumende yokudenga ichaunza Paradhiso panyika ino.—Zvakazarurwa 19:16.

Ngirozi ishamwari dzaMwari zvekare. Ngirozi hadzina kutanga upenyu hwadzo sevanhu panyika. Dzakasikwa mudenga Mwari asati asika nyika. (Jobho 38:4-7) Kune mamiriyoni engirozi. (Dhanieri 7:10) Idzi shamwari dzaMwari dzokudenga dzinoda kuti vanhu vadzidze chokwadi pamusoro paJehovha.—Zvakazarurwa 14:6, 7.

Mwari ane shamwariwo dziri panyika; anodzidana kuti zvapupu zvake. Chapupu mudare chinotaura zvachinoziva nezvemumwe munhu kana chimwe chinhu. Zvapupu zvaJehovha zvinoudza vamwe zvazvinoziva nezvaJehovha uye zvinangwa zvake. (Isaya 43:10) Kufanana nengirozi, Zvapupu zvinoda kukubatsira kuti udzidze chokwadi pamusoro paJehovha. Zvinoda kuti iwe uvewo shamwari yaJehovha.

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Jesu Akafirei?

Bhaibheri rinoratidza kuti rufu rwaJesu rwunokosha. Asi akafirei?

NHARIREYOMURINDI

Ngirozi Dzinogona Kutibatsira Here?

Tinofanira kunyengetera kungirozi kuti dzitibatsire here?

NDIVANAANI VARI KUITA KUDA KWAJEHOVHA MAZUVA ANO?

Nei Tichinzi Zvapupu zvaJehovha?

Ona zvikonzero zvitatu nei takazotanga kushandisa zita iri.