Kana une shamwari yaunoyemura nokuremekedza, unoedza kuita saiyo. “Jehovha wakanaka, wakarurama,” rinodaro Bhaibheri. (Pisarema 25:8) Kuti tive shamwari dzaMwari, tinofanira kuva vakanaka nevakarurama. Bhaibheri rinoti: “Ivai vatevedzeri vaMwari, sevana vanodiwa, uye rambai muchifamba murudo.” (VaEfeso 5:1, 2) Hedzino dzimwe nzira dzokuita kudaro:

Batsira vamwe. “Ngatiitirei vose zvakanaka.”—VaGaratiya 6:10.

Shanda nesimba. “Anoba ngaachirega kuba, asi panzvimbo paizvozvo ngaashande nesimba, achiita basa rakanaka nemaoko ake.”—VaEfeso 4:28.

Gara wakachena mumuviri nomutsika. “Ngatizvichenesei pazvinosvibisa nyama nomudzimu zvose, tichikwanisa utsvene pakutya Mwari.”—2 VaKorinde 7:1.

 Iva norudo uye remekedza nhengo dzemhuri yako. “Mumwe nomumwe wenyu ngaadewo mukadzi wake sezvaanozviita; uyewo, mukadzi anofanira kuremekedza murume wake zvikuru. Vana, teererai vabereki venyu.”—VaEfeso 5:33–6:1.

Ida vamwe. “Ngatirambei tichidanana, nokuti rudo runobva kuna Mwari.”—1 Johani 4:7.

Teerera mitemo yenyika. “Mweya yose ngaizviise pasi [pehurumende] . . . Ipai vose zvakavafanira, kune anorayira mutero, mutero.”—VaRoma 13:1, 7.