Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Unogona Kuva Shamwari yaMwari!

 CHIDZIDZO 15

Shamwari dzaMwari Dzinoita Zvakanaka

Shamwari dzaMwari Dzinoita Zvakanaka

Kana une shamwari yaunoyemura nokuremekedza, unoedza kuita saiyo. “Jehovha wakanaka, wakarurama,” rinodaro Bhaibheri. (Pisarema 25:8) Kuti tive shamwari dzaMwari, tinofanira kuva vakanaka nevakarurama. Bhaibheri rinoti: “Ivai vatevedzeri vaMwari, sevana vanodiwa, uye rambai muchifamba murudo.” (VaEfeso 5:1, 2) Hedzino dzimwe nzira dzokuita kudaro:

Batsira vamwe. “Ngatiitirei vose zvakanaka.”—VaGaratiya 6:10.

Shanda nesimba. “Anoba ngaachirega kuba, asi panzvimbo paizvozvo ngaashande nesimba, achiita basa rakanaka nemaoko ake.”—VaEfeso 4:28.

Gara wakachena mumuviri nomutsika. “Ngatizvichenesei pazvinosvibisa nyama nomudzimu zvose, tichikwanisa utsvene pakutya Mwari.”—2 VaKorinde 7:1.

 Iva norudo uye remekedza nhengo dzemhuri yako. “Mumwe nomumwe wenyu ngaadewo mukadzi wake sezvaanozviita; uyewo, mukadzi anofanira kuremekedza murume wake zvikuru. Vana, teererai vabereki venyu.”—VaEfeso 5:33–6:1.

Ida vamwe. “Ngatirambei tichidanana, nokuti rudo runobva kuna Mwari.”—1 Johani 4:7.

Teerera mitemo yenyika. “Mweya yose ngaizviise pasi [pehurumende] . . . Ipai vose zvakavafanira, kune anorayira mutero, mutero.”—VaRoma 13:1, 7.

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Mitemo yaMwari Inotibatsira Sei?

Jesu akatsanangura kuti nei tichida kutungamirirwa uye kuti mirayiro ipi miviri inonyanya kukosha.