Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 CHIDZIDZO 14

Shamwari dzaMwari Dzinodzivisa Zvakaipa

Shamwari dzaMwari Dzinodzivisa Zvakaipa

Satani anoedza vanhu kuti vaite zvakaipa. Munhu anoda kuva shamwari yaMwari anofanira kuvenga zvinovengwa naJehovha. (Pisarema 97:10) Hezvino zvimwe zvezvinhu zvinodziviswa neshamwari dzaMwari:

Zvivi zvounzenza. “Usaita upombwe.” (Eksodho 20:14) Kurara nomunhu musati maroorana zvakaipa zvekare.—1 VaKorinde 6:18.

Udhakwa. “Zvidhakwa . . . ha[zvi]zogari nhaka yeumambo hwaMwari.”—1 VaKorinde 6:10.

Kuuraya, Kubvisa pamuviri. “Usauraya.”—Eksodho 20:13.

Kuba. “Usaba.”—Eksodho 20:15.

Kureva nhema. Jehovha anovenga “rurimi runoreva nhema.”—Zvirevo 6:17.

 Chisimba Nokutsamwa Kusingadzorwi. “[Jehovha] unovenga wakaipa nounomanikidza.” (Pisarema 11:5) “Mabasa enyama [anosanganisira] . . . kufufutirwa nokutsamwa.”—VaGaratiya 5:19, 20.

Kubhejera. “Murege kufambidzana nomunhu . . . anokara.”—1 VaKorinde 5:11.

Ruvengo Rworudzi Nedzinza. “Rambai muchida vavengi venyu uye kunyengeterera vanokutambudzai.”—Mateu 5:43, 44.

Zvinhu zvatinoudzwa naMwari zvakatinakira. Hazvisi nyore nguva dzose kudzivisa kuita zvinhu zvakaipa. Uchibetserwa naJehovha uye neZvapupu zvake, unogona kudzivisa kuita zvinhu zvisingafadzi Mwari.—Isaya 48:17; VaFiripi 4:13; VaHebheru 10:24, 25.