Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Unogona Kuva Shamwari yaMwari!

CHIDZIDZO 1

Mwari Anokukoka Kuti Uve Shamwari Yake

Vanhu vanobva kumativi mana enyika vava shamwari dzaMwari. Unogonawo kuva shamwari yaMwari.

CHIDZIDZO 2

Mwari Ndiye Shamwari Yakanakisisa Yaunogona Kuva Nayo

Achakubatsira kuti ufare uye usatya.

CHIDZIDZO 3

Unofanira Kudzidza nezvaMwari

Izvozvo zvichakubatsira kuziva zvaanoda nezvaanovenga.

CHIDZIDZO 4

Madzidzire Aungaita nezvaMwari

Mwari akaita kuti tizive zvaakaita kare, zvaari kuita iye zvino uye zvaachaita mune ramangwana.

CHIDZIDZO 5

Shamwari dzaMwari Dzichagara muParadhiso

Paradhiso ichange isina kufanana nenyika yatiri kurarama nhasi. Paradhiso ichange yakaita sei?

CHIDZIDZO 6

Paradhiso Yava Pedyo!

Tingaziva sei kana chiri chokwadi?

CHIDZIDZO 7

Kunyeverwa Nezvakamboitika

Tinodzidzei pane zvakaitika munguva yaNoa?

CHIDZIDZO 8

Vavengi vaMwari Ndivanaani?

Unogona kuvaziva wodzivisa kunyengerwa navo.

CHIDZIDZO 9

Shamwari dzaMwari Ndivanaani?

Uye vanoda kuti vamwe vanhu vazivei nezvaJehovha?

CHIDZIDZO 10

Mawanirwe Echitendero Chechokwadi

Pane zvinhu zvakati kuti zvinogona kukubatsira kuziva chitendero chechokwadi.

CHIDZIDZO 11

Ramba Chitendero Chenhema!

Ungaziva sei chitendero chenhema? Nei chakaipa chaizvo?

CHIDZIDZO 12

Chii Chinoitika Parufu?

Bhaibheri rinotisiya tisina kana mubvunzo.

CHIDZIDZO 13

Zvemashiripiti Nouroyi Zvakaipa

Nei Mwari achizvivenga?

CHIDZIDZO 14

Shamwari dzaMwari Dzinodzivisa Zvakaipa

Zvinhu zvipi zvinovengwa naMwari?

CHIDZIDZO 15

Shamwari dzaMwari Dzinoita Zvakanaka

Zvinhu zvipi zvakanaka zvinogona kutibatsira kuti tive shamwari dzake?

CHIDZIDZO 16

Ratidza Kuda Kwako Mwari

Kuti urambe uine shamwari, unofanira kutaura naye, kumuteerera, uye kutaura zvakanaka nezvake kune vamwe. Izvozvo ndizvo zvaunofanira kuita kuti uve shamwari yaMwari.

CHIDZIDZO 17

Kuti Uchengete Shamwari, Unofanira Kuva Shamwari

Paunowedzera kudzidza nezvaJehovha, kumuda kwaunoita kuchawedzerawo.

CHIDZIDZO 18

Iva Shamwari yaMwari Nokusingaperi!

Mwari achapa shamwari dzake chipo chinokosha cheupenyu husingaperi.